||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości od 2.000 do 5.000 euro pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag."

Załącznik Nr 1
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości
od 2.000 do 5.000 euro

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 17.07.2020 r.

3. Wartość zamówienia: 8 178,86 zł (netto) ustalona na podstawie: Warunków dofinansowania ze środków NFOŚiGW.

4. Wartość zamówienia w euro 1 915,73 przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych 1euro = 4,2693 zł.

5. Nazwisko i imię osoby która ustaliła wartość zamówienia: A. Paduch

6. Data ustalenia wartości zamówienia 18.09.2019 r.

7. Informację dotycząca ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Inne kryteria

( wymienić)

Oferowana

cena netto/brutto

 

1.

P.P.H.U. PAKCER sp.j.

E. Rurynkiewicz – A. Litwinowicz

ul. Porcelitowa 2

49-130 Tułowice

 

----------

 

24 144,00 zł / 29 697,12 zł

 

8. Informacje uzyskano w dniu 24.06.2020 r.

9. Wybrano wykonawcę nr: Postępowanie unieważniono.

10. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: cena oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie ww. zadania.

 

 

Notatkę sporządziła: A.Paduch

 

Wójt Gminy Świerczów       
26.06.2020 r. Barbara Bednarz   

(Data i podpis Kierownika jednostki)