||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Wybrane informacje o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

 

SPIS ROLNY 2020

wybrane informacje

o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

 

Lp.

Informacja

1.

Termin realizacji spisu – w okresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. tzn. należy podać dane opisujące sytuację tego dnia.

2.

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1728) https://spisrolny.gov.pl/files/D2019000172801.pdf

3.

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);

 • osób prawnych;

 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

4.

Realizacją spisu rolnego na terenie gminy kieruje:

 • Gminny Komisarz Spisowy (GKS) – wójt/burmistrz/prezydent;

Do wykonywania prac spisowych Gminny Komisarz tworzy gminne biuro spisowe;

 • Wojewódzki Komisarz Spisowy wojewoda;

 • Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego (ZWKS)dyrektor urzędu statystycznego;

 • Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS;

 • Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego dyrektor Centralnego Biura Spisowego.

5.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Wyniki spisu pozwolą na dokonanie analizy zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020. Spis dostarczy danych o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie i ich wyposażeniu, o prowadzonej produkcji rolnej i działalności innej niż rolnicza oraz ponoszonych na nie nakładach pracy, a także produkcji ekologicznej i wpływie rolnictwa na środowisko. Aby móc dokładnie scharakteryzować i opisać polskie rolnictwo niezbędne są wyniki spisu rolnego. Przykłady: uzyskane dane o pogłowiu zwierząt i jego strukturze, pozwolą ocenić kierunki zmian w produkcji zwierzęcej. Informacje o zużyciu nawozów pozwolą określić poziom nawożenia gleb niezbędny do oceny warunków produkcji.

6.

Obowiązkową formą spisu jest samospis internetowy. Wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych zobowiązani są do udzielenia dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

7.

Terminy i formy przekazywania danych:

 • 1.09-30.11.2020 r.– samospis internetowy – za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego;

 • 16.09-30.11.2020 r. – wywiad telefoniczny – przeprowadzany przez rachmistrza telefoni-cznego z wykorzystaniem zainstalowanego na komputerze oprogramowania dedykowanego do przeprowadzenia spisu;

 • 1.10-30.11.2020 r.– wywiad bezpośredni – przeprowadzany przez rachmistrza terenowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (w przypadku zagrożenia COVID19 i podjęciu przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wykluczeniu realizacji wywiadów bezpośrednich, rachmistrze ci będą realizować wywiady telefoniczne).


 

 

 

Lp.

Informacja

8.

Dla osób bez dostępu do Internetu będzie udzielane wsparcie w realizacji samospisu różnymi formami np.

 • zostaną wyznaczone miejsca, w których będzie można dokonać samospisu (w przypadku utrzymania się stanu epidemii nie przewiduje się dostępu do takiego stanowiska);

 • rolnicy którzy nie spisali się przez Internet będą mogli udzielić informacji w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego w terminie od 16.09 do 30.11.2020 r. w godzinach od 7.00-20.00 od poniedziałku do soboty;

 • w wygodnej dla siebie chwili mogą zadzwonić pod numer infolinii 22 279 99 99 wew. 1 i udzielić odpowiedzi na pytania zadawane przez rachmistrza telefonicznego. Przy wyborze numeru wewnętrznego infolinia będzie oferowała dwa kanały obsługi: 1.Spisz się przez telefon, 2.Weryfikacja rachmistrza i informacje o PSR 2020.

9.

Dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej https://bip.stat.gov.pl/prawo/akty-prawne/ustawa-o-statystyce-publicznej/

 • Tajemnica statystyczna oznacza, że dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w badaniach statystycznych podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych; udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie celów jest zabronione
  (art. 10  ustawy o statystyce publicznej);

 • Osoba, która naruszy tajemnicę statystyczną, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 54, ustawy o statystyce publicznej);

 • Osoba, która wykorzystuje dane statystyczne z którymi zapoznała się w związku z realizacja spisów, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 (art.55, ustawy o statystyce publicznej).

10.

Administratorem danych zebranych w ramach spisu rolnego jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Przetwarzanie danych zebranych w ramach spisu rolnego nie może być powierzone innemu podmiotowi.

Dane zebrane w ramach spisu rolnego rozpowszechnia się w postaci wynikowych informacji statystycznych (art. 14 ust. 1 ustawy o statystyce publiczne). Dane te są wykorzystywane do opra-cowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji operatów statystycznych.

11.

Zakres tematyczny: w spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in. osoby kierującej gospodarstwem, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, pogłowia zwierząt gospodarskich, zużycia nawozów mineralnych i organicznych.

Pełny wykaz danych zbieranych w ramach spisu rolnego (zał. nr 2 i 3 ustawy o powszechnym spisie rolnym) https://spisrolny.gov.pl/files/D2019000172801.pdf


 

 

 

Lp.

Informacja

12.

Zadania Gminnego Biura Spisowego:

 • uczestnictwo w szkoleniu organizowanym do PSR 2020 r.;

 • przeprowadzenie odpowiedniej akcji informacyjnej i popularyzacyjnej spisu rolnego w ścisłej współpracy z WBS i przyjętą linią komunikacji, opartej na materiałach przygotowanych w CBS;

 • przeprowadzenie akcji informacyjnej mającej na celu nabór wystarczającej liczby kandydatów na rachmistrzów terenowych i monitorowanie jej oddziaływania;

 • zorganizowanie szkolenia dla kandydatów na rachmistrzów terenowych, wspólnie z członkami WBS oraz dokonanie kwalifikacji osób spełniających wymogi konieczne do pracy w charakterze rachmistrza spisowego;

 • przekazywanie do WBS meldunków o przebiegu prac spisowych na terenie gminy;

 • kontrola przebiegu realizacji spisu oraz bezzwłoczne zgłaszanie do GKS wszelkich problemów organizacyjnych, a do WBS wszelkich problemów metodologicznych nie rozstrzygniętych instrukcyjnie;

 • udzielanie pomocy rachmistrzom terenowym we wszystkich sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu rachmistrzów lub mogących spowodować niekompletność wyników spisu;

 • sporządzenie raportu z przebiegu spisu rolnego i przesłanie drogą e-mailową do WBS.

(Zadania gminy w ramach prac spisowych określa (art. 19.1, ustawy o powszechnym spisie rolnym).

13.

Zadania Koordynatora Gminnego:

 • wspieranie GKS w przeprowadzeniu naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych oraz informowanie kandydatów na rachmistrzów o zasadach oraz terminach spisu rolnego;

 • podczas naboru zarejestrowanie danych kandydatów na rachmistrzów terenowych w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER);

 • pozyskanie zdjęcia od rachmistrza terenowego w formacie jpg lub wykonanie zdjęcia rachmistrzowi terenowemu w GBS;

 • bieżące wsparcie rachmistrzów terenowych w kwestiach technicznych oraz organizacyjnych;

 • bezzwłoczne informowanie WBS o zaistnieniu ewentualnych nieprawidłowości w pracy rachmistrzów terenowych;

 • kierowanie urządzeń mobilnych rachmistrzów terenowych do WBS w sytuacji, gdy konieczna jest ich wymiana (np. zablokowanie lub uszkodzenie urządzenia mobilnego);

 • zgłaszanie w Systemie Zgłoszeń problemów technicznych oraz zagadnień w zakresie organizacji i metodologii spisu rolnego, także pochodzących od rachmistrzów terenowych oraz członków GBS oraz monitorowanie stanu rozwiązania zgłoszonego problemu;

 • analiza udostępnionych przez WBS raportów informujących o postępie spisu w gminie i w sytuacji zagrożenia terminu zakończenia spisu podejmowanie działań zgodnie z procedurą;

 • reagowanie (postępowanie zgodnie z procedurą) w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa rachmistrza terenowego;

 • powiadamianie dyspozytora wojewódzkiego o otrzymaniu od rachmistrza spisowego informacji o możliwym zdalnym włamaniu na urządzenie mobilne.


 

 

TERMINARZ ZADAŃ KLUCZOWYCH DLA GMINNEGO BIURA SPISOWEGO

Zadanie

Data początku

Data końca

Powołanie Gminnego Biura Spisowego

2020.06.08

2020.06.08

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

2020.06.15

2020.07.08

Rejestracja kandydatów na rachmistrzów w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER)

2020.06.15

2020.11.30

Przygotowanie stanowiska komputerowego do samospisu internetowego (w przypadku utrzymania się stanu epidemii nie przewiduje się dostępu do takiego stanowiska)

2020.07.01

2020.08.20

Udział członków GBS w szkoleniu merytoryczno-organizacyjnym

2020.08.03

2020.09.11

We współpracy z WBS, przeprowadzenie testów egzaminacyjnych na rachmistrzów terenowych na zakończenie poszczególnych szkoleń z wykorzystaniem aplikacji e/m learning

2020.08.03

2020.09.11

Prowadzenie działań popularyzacyjno-informacyjnych dot. Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy

2020.06.08

2020.11.30

Przekazanie meldunku do WBS o zakończeniu naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych w ostatnim dniu naboru rachmistrzów

2020.07.09

2020.07.09

Przekazanie meldunku do WBS o gotowości do rozpoczęcia spisu PSR 2020

2020.08.31

2020.08.31

Przekazanie do WBS raportu z przebiegu spisu

2020.12.01

2020.12.11

Rozwiązanie GBS

2021.01.08

2021.01.08


 

Dane kontaktowe pracowników Wojewódzkiego Biura Spisowego w Opolu:

 • Monika Bartel – 510 993 210

 • Aleksandra Nowosad – 510 993 216

 • Maria Mołodowicz – 510 993 208