||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Aktywizacja zawodowa drogą do samodzielności -rok 2010

 Kapitał.jpeg  EFS.jpeg

 

Gminny projekt pn. ”AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI” realizowany w 2010r. współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie, był to projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu wyniosła w 83 785,00 zł, w tym Rada Gminy przeznaczyła kwotę 8 797,43 zł na zasiłki celowe dla beneficjentów z przeznaczeniem na koszty związane z uczestnictwem w projekcie.
W ramach projektu wsparciem objętych zostało 8 osób bezrobotnych (4 kobiety i        4 mężczyzn) po raz pierwszych korzystających ze wsparcia w ramach projektu systemowego, klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie, będących w wieku aktywności zawodowej, posiadających niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje, które słabo przystają do realnych potrzeb lokalnego rynku pracy, są osobami o dużych deficytach wiedzy o rynku pracy i umiejętności poruszania się po nim, posiadają duże deficyty umiejętności społecznych, osobistych i zarządzania własnym potencjałem osobowym wymagające wsparcia w postaci poradnictwa psychologicznego.
Uczestnicy (4kobiety i 4 mężczyzn) objęci zostali kontraktami socjalnymi i otrzymali następujące wsparcie: 
·      szkolenie Trening kompetencji społecznych w ramach którego 8 uczestników (4 kobiety i 4 mężczyzn) wzięło udział w zajęciach z psychologiem w wymiarze 38 godzin warsztatów grupowych i 2 godzin dla każdej osoby konsultacji indywidualnych; w zajęciach z doradca zawodowym w wymiarze 12 godzin warsztatów grupowych i 2 godzin dla 1 osoby konsultacji indywidualnych; w zajęciach z prawnikiem w wymiarze 4 godzin i 1 godziny dla 1 osoby konsultacji indywidualnych.
·      kurs Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 4 kobiet w wymiarze 30 godzin. W ramach kursu beneficjentki nabyły umiejętności z zakresu pracy z klientem oraz obsługi kasy fiskalnej.
·      kurs Operator wózka widłowego dla 4 mężczyzn w wymiarze 67 godzin, który zakończył się egzaminem wewnętrznym. Beneficjenci nabyli umiejętności obsługi wózka widłowego oraz w ramach kursu wzięli udział w indywidualnej nauce jazdy wózkiem widłowym.
Kursy i szkolenia przeprowadzane były przez instytucje/firmy zewnętrzne, które posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.
Podczas zajęć i kursów uczestniczki podwyższyły swoje kompetencje osobiste, społeczne i zawodowe.
Głównym celem projektu była integracja ze społeczeństwem oraz powrót uczestników na rynek pracy, poprzez szkolenia, oraz usługi o charakterze psychoedukacyjnym, edukacyjnym i doradczym, nakierowanym na pobudzanie aktywności na rynku pracy, pozwalające przezwyciężyć indywidualne bariery beneficjentów pomocy. Zmiany będą miały długotrwały charakter.