||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Modernizacja (obszar D) i Restrukturyzacja małych gospodarstw

PROW logo.png
 
modernizacja_malych_gospodarstw.jpeg
 

 

Wychodząc naprzeciw beneficjentom ARiMR wydłużyła termin do 30.06.2020 r.naboru wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

Modernizacja w obszarze D to działanie skierowane do rolników posiadających gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 13 tys. do 200 tys. euro. O wsparcie może ubiegać się wspólnie kilku rolników. W tym przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.

Przyznawane w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych wsparcie ma formę dofinansowania poniesionych na realizację inwestycji kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50%.
Tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik, lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60%. Maksymalna kwota dofinansowania
to 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosków dokumentacją w ramach przedmiotowego naboru można składać w formie papierowej w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Namysłowie ul. Piłsudskiego 3, jak również w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolskim Oddziale Regionalnym ul. Wrocławska 170 lub w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą adres:

Więcej informacji na temat operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu, w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" znajdziecie Państwo na stronie http://www.arimr.gov.pl./