||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Przedszkole otwarte od 6 maja br.

Informacja Wójta

W związku z możliwością otwarcia przedszkola (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 781 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy, w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola w Świerczowie wyraziłam zgodę na wznowienie funkcjonowania przedszkola w zakresie działalności opiekuńczej od dnia 6 maja 2020 r. na poniższych zasadach:

  1. w pierwszej kolejności z przedszkola mają skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu; Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
  2. Dyrektor przedszkola zobowiązany został uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka;
  3. Dyrektor przedszkola został zobowiązany zapewnić posiłek w przedszkolu w formie cateringu;
  4. Organ prowadzący przekazał i zadeklarował dalszą współpracę w zakresie zapewnienia pracownikom indywidualnych środków ochrony osobistej;
  5. Organ prowadzący zapewnił przy współpracy sołectwa Biestrzykowice maseczki dla dzieci do użycia w drodze do/z przedszkola;
  6. wyznaczono Iwonę Wilczyńską – Sekretarza Gminy do kontaktu z Dyrektorem, w szczególności w zakresie codziennego raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia;
  7. zobowiązano Dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki;
  8. zobowiązano Dyrektora do przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz wytycznych dla Przedszkola ustalonych przez organ założycielski;
  9. zobowiązano Dyrektora do poinformowania rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola z ww. wytycznymi.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
    

 

Pismo z Ministerstwa Edukacji Narowej z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie otwarcia przedszkoli:

PDFPismo