||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Za podatki i odpady zapłacimy kartą

Gmina Świerczów przystąpiła do projektu „Polska bezgotówkowa” – Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego - dzięki któremu mieszkańcy Gminy zyskali możliwość zapłaty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą kart płatniczych bezpośrednio u odpowiednio przeszkolonego oraz wyposażonego w terminal płatniczy – inkasenta i pracownika Urzędu Gminy. Umowa trójstronna pomiędzy Gminą Świerczów a Bankiem Polskiej Spółdzielczości i firmą Planet Pay została podpisana w dniu 23.03.2020 r. W ramach projektu na rzecz Gminy nabyto dodatkowo 17 nowych terminali płatniczych do używania, aby swoim zasięgiem objąć teren całej Gminy. Oprócz powyższego zaistniała możliwość zapłaty kartą również u pracowników Urzędu bezpośrednio przy załatwianiu spraw związanych z: ewidencją ludności (np. sprawy meldunkowe), w Urzędzie Stanu Cywilnego (np. akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, zmiana danych osobowych), sprawami podatkowymi, a także gospodarki odpadami dotyczącymi należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy odpłatnościami za odbiór ścieków bytowych. Na tych stanowiskach będą terminale, za pośrednictwem których można uiścić np. opłatę skarbową i pozostałe opłaty. Dotychczas możliwość zapłaty w formie bezgotówkowej była dostępna jedynie w kasie Urzędu Gminy. Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu i zwiększenie praktycznych możliwości dokonywania płatności przez mieszkańców poprzez umożliwienie zapłaty kartą płatniczą również we własnych domach bez konieczności wizyty w kasie Urzędu Gminy czy banku.