||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

zmiany resortowego Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

Uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 kwietnia 2020 r., został opublikowany komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2020 r., o zmianie resortowego Programu " Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Wprowadzono następujące zmiany:
1) dział V ust. 17 otrzymuje brzmienie:
„17. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usługi opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji, w tym także kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla osób wykonujących usługi opieki wytchnieniowej, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.). Udział środków własnych gminy/powiatu wynosi nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej. W przypadku pozyskania
przez gminę/powiat środków finansowych z innych źródeł niż środki własne i przeznaczenia tych środków na realizację Programu, środki z innych źródeł traktowane są na równi ze środkami własnymi.”.
2) w dziale VI w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) kosztów zakupu środków ochrony osobistej.”

Z up. Wojewody Opolskiego
Mieczysław Wojtaszek    
Dyrektor Wydziału        
Polityki Społecznej i Zdrowia