||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PROGRAM ZDALNA SZKOŁA

pasek_unia_zdalna_szkola_loga.png
 

W dniu 17 kwietnia 2020 r. na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa została umieszczona Gmina Świerczów, której wniosek został wybrany do dofinansowania maksymalnej kwoty 45 000,00 zł, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” ZDALNA SZKOŁA.
W ramach programu zostanie zakupionych 13 laptopów wraz z dostępem do internetu oraz 4 drukarki. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do szkół podstawowych celem wykorzystania przez nauczycieli i uczniów przy realizacji zadań dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Sekretarz Gminy 
Iwona Wilczyńska