||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Komunikat dla uczniów i ich rodziców

Wójt Gminy Świerczów informuje, że w dniu 10 kwietnia br. zostały wydane Rozporządzenia:
  • Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Zgodnie z zapisami w/w rozporządzeń:
1.  Przedłużono do dnia 26 kwietnia 2020 r. czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i przedszkola, w których zadania w zakresie dydaktycznym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
2. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikat w sprawie zmiany harmonogramu przeprowadzania w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym lub dodatkowym.
3. Zmieniono zasady przemieszczania się: 
1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad: 
a) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, 
b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 
2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących. 
4. Do dnia 19 kwietnia 2020 r. przemieszczanie się małoletniego jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej. 
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz