||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

Uprzejmie informuję, że w związku z podpisaniem w dniu 31 marca br. przez Prezydenta RP ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, został opracowany Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców, dostępny pod adresem https://pfr.pl/tarcza.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 15e. ww. nowelizacji, w przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w celu przeciwdziałania COVID-19, otrzymane na zapewnienie funkcjonowania tego żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy przyznane na realizację programów, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2020 r. poz. 326) nie podlegają zwrotowi.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, trudną dla podmiotów prowadzących instytucje opieki, uprzejmie proszę o pilne przekazanie wszystkim zainteresowanym powyższych informacji.

 

Dorota Gierej                  
Zastępca Dyrektora           
Departamentu Polityki Rodzinnej