||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Komunikat Wójta Gminy Świerczów w związku ogłoszeniem na terenie Rzeczpospolitej Polski stanu epidemii oraz wydanymi zarządzeniami

Wójt Gminy Świerczów informuje, że stosownie do rozporządzeń wydanych w związku z potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia z nowym koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, a także ogłoszeniem na terenie Rzeczpospolitej Polski stanu epidemii:

 

 1. Do 10 kwietnia br. zostało czasowo ograniczone funkcjonowanie szkół i przedszkola, w których od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania w zakresie dydaktycznym odbędą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 2. Osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim począwszy od dnia 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) objęte będą 14-dniową obowiązkową kwarantanną.

 3. Przedłużono zawieszenie działalności na terenie województwa opolskiego, w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej, żłobkach, klubach dziecięcych.

 4. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. wprowadzono zakaz przemieszczania
  się osób przebywających na terenie kraju, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

  1. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

  2. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

  3. wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

  4. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, jednak zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń nie może być więcej
   niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

W przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

 1. pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie;

 2. środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz