||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Komunikat Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu

W związku z wnioskiem o zorganizowanie w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej województwa opolskiego bezpłatnych staży dla studentów Uniwersytetu Opolskiego, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu uprzejmie informuje, że na terenie województwa opolskiego istnieje możliwość odbycia bezpłatnych staży, a struktura jednostek Krajowej Administracji Skarbowej przedstawia się następująco:

 • Izba Administracji Skarbowej w Opolu,
 • Opolski Urząd Celno- Skarbowy w Opolu,
 • 13 urzędów skarbowych.

Wyżej wymienione jednostki zróżnicowane są przede wszystkim pod względem realizowanych procesów i zadań, i tak:

    Izba Administracji Skarbowej w Opolu, będąca organem nadrzędnym nad Opolskim Urzędem Celno-Skarbowym w Opolu i urzędami skarbowymi województwa opolskiego, realizuje w głównej mierze procesy wspomagające i zarządcze oraz związane z nimi zadania w następujących obszarach:

 • obsługa prawna;
 • obsługi klienta, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna;
 • audyt wewnętrzny;
 • bezpieczeństwo i ochrona informacji;
 • kontrola wewnętrzna ( w tym m.in. prowadzenie kontroli w podległych urzędach, monitorowanie i analizowanie zjawisk niepożądanych, w szczególności sprzyjających korupcji);
 • BHP;
 • kształtowanie procesów zarządczych;
 • struktura organizacyjna izby i podległych urzędów;
 • opiniowanie aktów prawa;
 • kadry;
 • obsługa kancelaryjna;
 • szkolenia;
 • rachunkowość budżetowa, płace, planowanie i kontrola finansowa;
 • logistyka;
 • zarządzanie i administrowanie nieruchomościami;
 • zamówienia publiczne;
 • prowadzenie archiwum;
 • informatyka.

    Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu, będący jednostką podległą Izbie Administracji Skarbowej w Opolu, realizujący procesy podstawowe i zadania z nimi związane w następujących obszarach:

 • zwalczanie przestępczości ekonomicznej;
 • prowadzenie kontroli celno-skarbowej rynku;
 • prowadzenie postępowań celnych i podatkowych;
 • obsługa zgłoszeń celnych (oddziały celne).

    Urzędy skarbowe województwa opolskiego, będące jednostkami podległymi Izbie Administracji Skarbowej w Opolu, realizujący procesy podstawowe i zadania z nimi związane w następujących obszarach:

 • obsługa i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wypełnianiu zobowiązań podatkowych;
 • przyjmowanie i ewidencjonowania składanych deklaracji podatkowych,
 • wniosków, informacji i innych dokumentów;
 • wydawanie zaświadczeń;
 • prowadzenie postępowań podatkowych;
 • pobór podatków i należności publicznoprawnych;
 • prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych;
 • zabezpieczanie należności pieniężnych;
 • dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków i ceł;
 • prowadzenie spraw związanych z likwidacją towarów zajętych i przejętych w postępowaniu celnym, karnym skarbowym i sądowym w zakresie towarów unijnych;
 • prowadzenie czynności analitycznych i sprawdzających;
 • prowadzenie kontroli podatkowej;
 • prowadzenie ewidencji podatników i płatników, prowadzenie spraw związanych z numerem NIP;
 • prowadzenie spraw związanych wymianą informacji międzynarodowej;
 • prowadzenie spraw karnych skarbowych (prowadzeniem postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe im wykroczenia skarbowe, sporządzanie i wnoszenie aktów oskarżenia do sądu, wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego).

Izba Administracji Skarbowej w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 OPOLE, tel.: 77/454-00-67, fax: 77/456-4313
Izba Administracji Skarbowej w Opolu