||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWIERCZÓW zakończone!

Na przełomie 2019 i 2020 roku w Dąbrowie, Miejscu, Starościnie, Miodarach i Świerczowie odbyły się Konsultacje Społeczne dot. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerczów. Wzięło w nich udział w sumie 88 mieszkanek i mieszkańców naszej gminy.

Studium to jeden z ważniejszych dokumentów, który określa jak ma wyglądać nasze otoczenie, w jakim kierunku gmina będzie się rozwijać przestrzennie.

Zachęcamy do zapoznania się z tematami i wnioskami ze spotkań w poszczególnych miejscowościach.

Na spotkaniu w Dąbrowie:

 • szczególnie został poruszony problem ograniczeń wynikających z ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, który został omówiony przez zaproszonego gościa - pracownika Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. W szczególności omówiono zakaz wycinki zadrzewień śródpolnych, zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, konieczność zachowania zwartej zabudowy, zachowanie terenów podmokłych.

 • Na spotkaniu przekazano informacje dotyczące samego opracowania Studium, poinformowano kiedy można składać wnioski w procedurze, kiedy uwagi i co się z wnioskami i uwagami dzieje.

 • Odbyły się indywidualne konsultacje z projektantem.

 

Na konsultacjach w miejscowości Miejsce:

 • oprócz omówienia procedury zmiany Studium szeroko wyjaśniono problematykę terenów zalewowych. Istniejące tereny zalewowe wskazane są w historycznych granicach zalewu, jednak w oficjalnych dokumentach obszary te nie należą do obszarów narażonych na szczególne zagrożenie powodzią. Prowadzona polityka zakazująca lokalizacji zabudowy w tych obszarach zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców.

 • Mieszkańców również interesowała problematyka lokalizacji nowego cmentarza poruszona w indywidualnych konsultacjach.

 

Konsultacje społeczne w Starościnie:

 • zostały zdominowane przez uczestników, których szczególnie interesowała problematyka uwarunkowań i ograniczeń wynikających z wyznaczenia miejsca składowania materiałów wybuchowych oraz granic strefy ochronnej tego miejsca, z podaniem oddziaływań i bezpiecznych odległości w przypadku potencjalnego wybuchu. Kwestie te zostały omówione przez zaproszonego gościa z Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu oraz zobrazowane na mapie przez przedstawiciela Wojskowego Sztabu Wojskowego również zaproszonego na spotkanie. Temu zagadnieniu poświęcone były indywidualne konsultacje. W spotkaniu uczestniczyli również kierownik składu w Jastrzębiu wraz z zastępcą.

 

Mieszkańcy wsi Miodary i Biestrzykowice na swoim spotkaniu zostali zapoznani:

 • z procedurą zmiany Studium

 • zasadami i możliwością rozwoju sieci gazowej.

 • Konkluzją dyskusji było stwierdzenie, że warto poczekać na rozbudowę sieci przez Polską Spółkę Gazownictwa bez konieczności składania wniosków przez mieszkańców.

 

Podsumowanie konsultacji odbyło się na spotkaniu otwartym w Świerczowie, gdzie:

 • szeroko została omówiona kwestia bilansu terenu oraz wyliczenie max. perspektywy 30 lat, jak będzie się kształtowała liczba i struktura mieszkańców gminy.

 • Poruszono kwestię rozbudowy sieci gazowej oraz możliwości rozwoju fotowoltaiki oraz składania wniosków.

 • Projektant poinformował o możliwości składania uwag do Studium na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu. O terminie wyłożenia mieszkańcy zostaną szeroko poinformowani.

Na każdych konsultacjach szeroko omówiono konieczność sporządzenia bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz procedurę sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerczów.

 

W styczniu i lutym 2020r. zrealizowana została także ankieta internetowa skierowana do mieszkańców. Z jej pełnymi wynikami można zapoznać się tutaj.

 

Najważniejsze wnioski z badania ankietowego prowadzonego online:

• W badaniu wzięły udział przeważnie osoby wcześniej osobiście zaangażowane w konsultacje społeczne zagospodarowania przestrzennego. W ich opinii przeważają oceny pozytywne i bardzo pozytywne dotyczące organizacji procesu przez gminę. Informacje przekazywane przez pracowników gminy były jasne i zrozumiałe, a decyzje w sprawie wniosków – wśród osób, które uzyskały pozytywne rozstrzygnięcie – uznane zostały jako sprawiedliwe i uzasadnione.

 

• Jednocześnie zwrócono uwagę, że udział w konsultacjach nie był „masowy”, a cześć opinii mieszkańców i mieszkanek gminy nie została uwzględniona w odpowiednim stopniu. Możliwe więc, że osoby badane widzą potencjał procesów konsultacji społecznych i część z nich życzyłaby sobie, aby opinie osób mieszkających w gminie był w jeszcze większym stopniu brane pod uwagę w procesach podejmowania decyzji o planowaniu przestrzennym i inwestycjach.

 

• Planowanie przestrzenne może być postrzegane jako proces rodzący napięcia czy konflikty – pomiędzy interesami i potrzebami indywidualnych właścicieli działek a regulacjami prawnymi i interesem całej społeczności. W tym kontekście warto podkreślić, że w odniesieniu do ograniczeń w planowaniu przestrzennym, wynikających z ochrony parku krajobrazowego, terenów zalewowych czy zabudowy zwartej, większość badanych uznaje je za odpowiednie. Na tym tle, wyraźnie widoczna jest inna ocena dotyczącą inwestycji w farmy fotowoltaiczne. W tym przypadku, mieszkańcy uważają, że to oni przede wszystkim powinni mieć prawo do podejmowania decyzji.

 

• Wśród najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych, na pierwszy plan wysuwają się sprawy infrastrukturalne: rozbudowa sieci gazowniczej i kanalizacyjnej, wraz z budową punktów oczyszczania ścieków, a także remonty i budowa dróg (wraz z oświetleniem). Mieszkańcy zwracają też uwagę na konieczność rozbudowy sieci miejsc noclegowych oraz inwestycji w infrastrukturę turystyczną. Na trzecim miejscu, wśród najpilniejszych potrzeb, plasuje się rozwój usług dla mieszkańców (edukacja, ochrona zdrowia), usług handlowych oraz wspieranie przedsiębiorczości – tworzenia nowych zakładów/punktów produkcyjnych i usługowych.

 

Konsultacje społeczne uznajemy za bardzo owocne.

Kolejnym etapem konsultacji będzie wyłożenie Studium do publicznego wglądu połączone z dyskusją publiczną. Z dokumentem studium można zapoznawać się w dniach od 9 marca 2020 roku do 7 kwietnia 2020 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, w pokoju nr 6 , w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Gminy Świerczów na stronie internetowej www.bip.swierczow.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2020 roku , w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie ul. Brzeska 17, o godzinie 17.00.

 

 

 

Michał Hnat