||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

poświadczenie własnoręczności podpisu przez Wójta

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

dot. poświadczania własnoręczności podpisu przez Wójta

 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Wójt Gminy nie ma podstaw do stwierdzania własnoręczności podpisu

na zawieranych przez mieszkańców umowach dzierżawy


 

Jak wynika z zasad określonych w ustawie z dn. 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie
(Dz. U. z 2019 r., poz. 540 z późn. zm.), poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodnie z art. 96, może dokonać tylko notariusz. Wyjątek stanowią niektóre czynności określone w przepisach szczególnych wydanych na podstawie art. 101 ww. ustawy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. nr 27, poz. 185) w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu są upoważnieni wójt, burmistrz, prezydent miasta, ale jedynie:

  • na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,

  • na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.

Wówczas poświadczenie własnoręczności podpisu sporządzone na podstawie tego rozporządzenia wywołuje takie same skutki, jak gdyby poświadczenia dokonywał notariusz.

W świetle powyższego, poświadczenie własnoręczności podpisu na umowie dzierżawy
nie zostało uregulowane we wskazanych przepisach, nie ma więc podstaw do takiego potwierdzenia i taka czynność nie miałaby mocy prawnej.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz