||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Informacja o ubieganiu się o dotację

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ NA MODERNIZACJĘ I ZAKUP INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA, BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH LUB POMP CIEPŁA

 

 

Wójt Gminy Świerczów przypomina, że

 

w związku z podjętą Uchwałą Nr IX/65/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerczów na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną polegających na wymianie źródeł ciepła, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła na terenie Gminy Świerczów istnieje możliwość skorzystania z dotacji dla ww. zadań.

Wnioski o udzielenie dotacji mogą być składane zarówno przez osoby fizyczne, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, podmioty prowadzące działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych, wspólnoty mieszkaniowe. Wnioski o dotację można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów (pokój nr 6) lub na stronie internetowej www.swierczow.pl w zakładce Ochrona Środowiska.

W przypadku ubiegania się o dotację na:

  • modernizację i zakup indywidualnych źródeł ciepła udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć 4000,00 zł,

  • budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dotacja nie może przekroczyć 4000,00 zł dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie jedną nieruchomość i 2500,00 zł gdy obsługiwać będzie więcej niż jedna nieruchomość,

  • montaż kolektorów słonecznych lub pomp ciepła nie może przekroczyć 3500,00 zł.

 

We wszystkich powyższych zadaniach dotacja zostanie udzielona wyłącznie na dofinansowanie tj. pokrycie do 60% kosztów inwestycyjnych koniecznych do realizacji zadania. Wnioski można składać do 30 września roku poprzedzającego realizację zadania. Dotacji nie podlegają koszty inwestycji poniesione przed dniem podpisania umowy o dotację.

Dlatego też warto już teraz pomyśleć o zaplanowaniu inwestycji na przyszłość i w stosownym czasie złożyć wniosek.

Ponadto Wójt Gminy przypomina o możliwości skorzystania w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dofinansowania na wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie można otrzymać w formie dotacji i/lub pożyczki. Maksymalne koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, od których będzie liczona kwota dotacji wynosi 53 000,00 zł, minimalna wartość to 7000,00 zł. Korzystając z dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” można również skorzystać z dotacji gminnej z tym, że suma dofinansowań nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Więcej informacji w zakresie powyższych dotacji można uzyskać w Referacie Rolnictwa Inwestycji i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Świerczów pod numerem tel. 77 419 61 70 wew. 17.

 

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz