||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

UCHWAŁY 2020 R

 • Uchwała Nr XIV/130/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XIV/131/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XIV/132/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2020-2022;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XIV/133/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XIV/134/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 r.;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XIV/135/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XIV/136/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/101/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XIV/137/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XIV/138/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej gminie miejsca, gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca – znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XIV/139/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XIV/140/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji Pani Renaty Sutor z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XIV/141/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na  części nieruchomości działka nr 536 obręb Miodary stanowiącej własność Gminy Świerczów;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XIV/142/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na  części nieruchomości działka nr 143 obręb Wężowice stanowiącej własność Gminy Świerczów,
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XIV/143/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie zmiany przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XIV/144/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Świerczów
  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XIV/145/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie wyboru na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Świerczów
  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XV/146/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Świerczów;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XV/147/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020r. w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świerczów;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XV/148/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020r. w sprawie zmiany powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XV/149/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020r. w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerczów;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XV/150/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020r. w sprawie zmiany powołania doraźnej Komisji Regulaminowej do opracowania zmian Statutu Gminy Świerczów;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XV/151/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XV/152/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XV/153/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w ramach programu „Działki dla Młodych”;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XV/154/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020r. w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerczów;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XV/155/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świerczów na lata 2020-2025;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała ......... Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020r. w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami;
  PDFProjekt uchwały  | 
 • Uchwała Nr XV/156/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020r. w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”);
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XV/157/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020r. w sprawie udzielenia pomocy wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XV/158/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XV/159/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 r;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XV/160/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Świerczowie.
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVI/161/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVI/162/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2019 rok;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVI/163/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów wotum zaufania;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVI/164/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVI/165/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVI/166/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 r.;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVI/167/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVI/168/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły i przedszkola;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVI/169/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Świerczów;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVI/170/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świerczów na rok szkolny 2020/2021;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVI/171/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci w danej Gminie w zakresie edukacji ich dzieci, które z powodu pandemii panującej w Polsce, a w tym panującym ograniczeniom liczby miejsc w szkołach i przedszkolach nie mogą uczyć się w szkole lub przebywać w przedszkolu, a tym samym opieka, a zwłaszcza edukacja dzieci została przerzucona na ich rodziców;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVI/172/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVI/173/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości działki nr 64 obręb Biestrzykowice stanowiącej własność Gminy Świerczów;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVI/174/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w ramach „Działki dla Młodych”;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVI/175/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Namysłowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVI/176/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II na lata 2020 – 2025”;
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVI/177/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Świerczów, na którą składają się działki Nr 405/1, Nr 405/2, Nr 405/4, Nr 405/5, Nr 405/6, Nr 405/7, Nr 405/8, Nr 405/9 stanowiących własność Gminy Świerczów.
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVII/178/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 września 2020r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerczów.
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała  |  PDFPismo Wojewody Opolskiego w sprawie częściowego uchylenia.pdf
 • Uchwała Nr XVII/179/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 września 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/100/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów,
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVII/180/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 września 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/154/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerczów,
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVII/181/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 września 2020r. w sprawie określenia zakresu i formy: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerczów za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, w tym uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVII/182/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 września 2020r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVII/183/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 września 2020r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVII/184/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 r.
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVII/185/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 września 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jasło,
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVII/186/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Świerczów,
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVII/187/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 września 2020r. w sprawie zmiany nadania Statutu Szkole Podstawowej w Świerczowie.
  PDFProjekt uchwały  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVIII/188/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2021 r.
  PDFProjekt  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVIII/189/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVIII/190/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 r.
  PDFProjekt  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVIII/191/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  PDFProjekt  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVIII/192/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany nadania Statutu Szkoły Podstawowej w Świerczowie
  PDFProjekt  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XVIII/193/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  PDFProjekt  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XIX/194/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 10 grudnia 2020r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/102/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  PDFProjekt  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XIX/195/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XIX/196/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 r
  PDFProjekt  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XX/197/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  PDFProjekt  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XX/198/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok,
  PDFProjekt  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XX/199/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  PDFProjekt  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XX/200/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 r.,
  PDFProjekt  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XX/201/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów  w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Świerczów,
  PDFProjekt  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XX/202/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,
  PDFProjekt  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XX/203/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2020r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/131/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów,
  PDFProjekt  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XX/204/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Namysłów,
  PDFProjekt  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XX/205/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerczów na 2021 rok,
  PDFProjekt  |  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XX/206/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2021 rok.
  PDFProjekt  | PDFUchwała