||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

nabór na stanowisko II Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Świerczów

Wójt Gminy Świerczów ogłasza nabór na stanowisko

II Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Świerczów

 

Ilość etatów: 1 w wymiarze 1 etatu.

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. nieposzlakowana opinia;

 5. wykształcenie:

 6. dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,

 7. dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024), albo uznany za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy lub,

 8. dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;

 9. posiadanie łącznie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi;

 10. znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania odpowiednich przepisów prawa, dotyczących wykonywania zadań na stanowisku zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego, w szczególności wynikających z: ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Kodeks wyborczy, ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy Prawo prywatne międzynarodowe, ustawy o orderach i odznaczeniach, Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., Konwencji Nr 3 sporządzonej w Stambule dnia 4 września 1958 r. dotyczącej międzynarodowej wymiany informacji z zakresu cywilnego, Konwencji Nr 16 sporządzonej w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego, ustawy o opłacie skarbowej.

 

Uwaga: Kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich niezbędnych wymagań nie zostaną dopuszczeni do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe kandydata:

 1. komunikatywność, wysoka kultura osobista;

 2. obiektywizm, odpowiedzialność, dyspozycyjność;

 3. zaangażowanie, systematyczność, odporność na stres;

 4. umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków;

 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

 6. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;

 7. gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności;

 8. znajomość pracy w systemie „ŹRÓDŁO” do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych.

 

II. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce świadczenia pracy – Urząd Gminy Świerczów;

 2. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę;

 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z klientami, podmiotami zewnętrznymi i instytucjami. Praca częściowo w terenie, poza Urzędem.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. rejestrowanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w księgach stanu cywilnego oraz prowadzenie akt zbiorowych: urodzeń, małżeństw i zgonów;

 2. wpisywanie wzmianek dodatkowych i zamieszczanie przypisków do akt stanu cywilnego;

 3. wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i odpisów wielojęzycznych z ksiąg stanu cywilnego;

 4. prowadzenie archiwum ksiąg i akt zbiorowych urzędu stanu cywilnego;

 5. przekazywanie ksiąg stuletnich do Archiwum Państwowego;

 6. przyjmowanie oświadczeń, w szczególności:

 7. o wstąpieniu w związek małżeński (zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC w lokalu USC lub poza lokalem USC);

 8. o nadaniu dziecku nazwiska męża matki;

 9. o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego;

 10. o uznaniu dziecka;

 11. o wyborze nazwiska przez osoby zawierające związek małżeński;

 12. przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy (testament);

 13. wydawanie decyzji w sprawach, w szczególności:

 14. skrócenia miesięcznego terminu do zawarcia związku małżeńskiego;

 15. sprostowania błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego;

 16. odtworzenia treści aktu stanu cywilnego;

 17. uzupełnienia aktu stanu cywilnego;

 18. zmiany imion (imienia) i nazwisk;

 19. odmowy dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;

 20. wydawanie zaświadczeń, w szczególności:

 21. stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

 22. stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim nie ma przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego za granicą;

 23. stwierdzających brak ksiąg i akt stanu cywilnego;

 24. prowadzenie rejestru PESEL:

 25. występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce;

 26. wprowadzanie do rejestru PESEL zameldowania dziecka;

 27. występowanie o zmianę numeru PESEL;

 28. przestrzeganie umów międzynarodowych w sprawie wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego;

 29. sporządzanie wniosków w sprawach unieważnienia aktów stanu cywilnego dotyczących tego samego zdarzenia;

 30. przygotowywanie wniosków o przyznanie Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystych form wręczania Medali;

 31. występowanie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego;

 32. wydawanie zezwoleń na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego;

 33. dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego, kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz kodeksie postępowania administracyjnego;

 34. w zakresie promocji gminy i pozyskiwania środków unijnych, w szczególności:

 35. współpracowanie z instytucjami wdrażającymi programy pomocowe Unii Europejskiej;

 36. informowanie beneficjentów z terenu gminy o dostępnych dla nich funduszach pomocowych;

 37. weryfikowanie terminów i rodzajów naborów dotacji Unii Europejskiej.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny;

 2. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV);

 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie;

 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub posiadanych uprawnieniach;

 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. Nr 1 do ogłoszenia);

 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (zał. Nr 2 do ogłoszenia);

 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonanie zadań na w/w stanowisku (zał. Nr 3 do ogłoszenia);

 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. Nr 4 do ogłoszenia);

 10. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (zał. Nr 5 do ogłoszenia);

 11. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacją dla osób ubiegających się o zatrudnienie
  w Urzędzie Gminy Świerczów dotyczącą przetwarzania danych osobowych”* (zał. Nr 6 do ogłoszenia);

 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zał. Nr 7
  do ogłoszenia);

 13. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 

 

*Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Świerczów dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, REGON: 000543829, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt Gminy Świerczów.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail:

 3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Urząd Gminy Świerczów na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

 6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 nie dłuższy niż do 30.04.2020 r. oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy Świerczów. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Urząd Gminy Świerczów.

 

Uwaga: Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane zgodnie z instrukcja kancelaryjną dla organów Gminy.

 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.02.2020 r. do godz. 12:00.

Oferty mogą być złożone:

- osobiście w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Świerczów – Sekretariat pok. nr 2,

- przesłane pocztą na adres: Urząd Gminy w Świerczowie; 46-112 Świerczów; ul. Brzeska 48, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko II Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Gminy Świerczów”.

 

VII. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty przechodzą do następnego etapu naboru, którym jest rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Przewidywany termin rozpatrywania ofert:

Oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni od upływu terminu na złożenie ofert. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Świerczów. www.bip.swierczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

IX. Ogłoszenie o wynikach postępowania rekrutacyjnego:

Informacja o wynikach naboru zostanie upubliczniona w ciągu 14 dni od zakończenia procedury naboru na tablicy informacyjnej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

PDFZarządzenie Nr 0050/18/2020 Wójta Gminy Świerczów z dnia 11 lutego 2020 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze II Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Świerczów


Załączniki:
DOCzalacznik-nr-1.doc
DOCzalacznik-nr-2.doc
DOCzalacznik-nr-3.doc
DOCzalacznik-nr-4.doc
DOCzalacznik-nr-5.doc
DOCzalacznik-nr-6.doc
DOCzalacznik-nr-7.doc