||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Protokół dotyczący zgłaszania kandydatów na członków komisji w otwartych konkursach ofert w 2020 r.

W dniach od 17 stycznia do 31 stycznia 2020 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy w Świerczowie oraz na tablicy ogłoszeń, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XII/96/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, Wójt Gminy Świerczów skierował zaproszenie do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert.

W wyznaczonym terminie wpłynęło jedno zgłoszenie od organizacji pozarządowej, które zostało uwzględnione przy powołaniu komisji do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2020 przez organizacje pozarządowe.

Sporządził:       
Tadeusz Bezwerchny