||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Program „Od zależności ku samodzielności”, edycja 2020.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” edycja 2020 r. Minister zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 - 3 tej ustawy, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność, na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów.

W 2020 roku na realizację Konkursu przeznaczono kwotę 3.000.000,00 zł

Głównym celem Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując posiadane uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu oferty, określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Jeden podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oprócz opinii wojewody), należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności” do Wydziału

Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu w terminie do dnia 11 lutego 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty po złożeniu, nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie. Oferty niekompletne i wadliwe nie będą rozpatrywane.Dodatkowych informacji na temat realizowanego postępowania konkursowego udziela Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poprzez Panią Anetę Kowalską – tel. 22 661 12 98. Ponadto szczegóły dotyczące Programu można znaleźć na stronie internetowej: www.mrpips.gov.pl

PDFZał. nr 1 Ogłoszenie o konkursie Od zależności ku samodzielności edycja 2020 r..pdf
PDFZał. nr 2 Program konkursu Od zależności ku samodzielności edycja 2020.pdf
PDFZał. nr 3 Oświadczenie do oferty.pdf