||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Nr 0050/8/2020 WÓjta Gminy Świerczów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świerczów

ZARZĄDZENIE  Nr 0050/8/2020

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia 27 stycznia 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świerczów

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 25 ust. 1, art. 38 ust. 1 oraz art. 40 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz Uchwały Nr XXXVIII/209/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia
17 października 2018 roku, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1.1. Ogłaszam III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącą własnością Gminy Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy   
Barbara Bednarz


 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 0050/8/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

 

ogłasza III

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerczów podany do publicznej wiadomości dnia

18 czerwca 2019 roku.

 

L.p.

Miejscowość

położenie

Nr

działki

Pow.

(ha)

KW

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie, zobowiązanie

nieruchomości

Forma oddania

Cena nieruchomości

netto

1.

Bąkowice

278/3

0.4700 ha

OP1U/000

54234/2

Działka niezabudowana, z dostępem do drogi.
B/RL– tereny o niskiej klasie bonitacyjnej gruntów i wysokich walorach krajobrazowych, korzystny dla realizacji dolesień. Dopuszcza się dolesienia.
Nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż - przetarg

nieograniczony

10 000.00 zł

 

Dane teleadresowe pod, którymi można uzyskać informacje dotyczące przetargu 774196170 wew. 17.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.03.2020 r. o godz.1030 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 28.02.2020 r. na konto 89 8890 1024 0016 1176 2003 0018 .

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej. Wylicytowana w przetargu cena płatna jest jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny, informując o tym odrębnym ogłoszeniem.

 

Wójt Gminy   
Barbara Bednarz