||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Świerczów informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Świerczów zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji. Zgłoszenia obejmują podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji, m.in. adres nieruchomości, telefon kontaktowy, a także dane techniczne dotyczące zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy w Świerczowie (pokój nr 6) lub w sekretariacie do dnia 17.02.2020 r.

Na podstawie przywołanych na wstępie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek prowadzenia ewidencji przez gminy został wprowadzony w celu prowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

* właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz     

Załącznik:

DOCZgloszenie_do_ewidencji_zbiornikow_bezodplywowych_lub_przydomowych_oczyszczalni_sciekow.doc