||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Informacja o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż uchwałą Nr XII/102/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz uchwałą Nr XIII/127/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr XII/102/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty zmianie uległy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji.

Nowe stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi od właścicieli nieruchomości w sposób selektywny są następujące:

  • 17,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, dla liczby mieszkańców mniejszej lub równej 5;

  • 8,00 zł od każdego następnego mieszkańca.

 

Właściciel nieruchomości zabudowanych budynkiem jednorodzinnym, który w deklaracji oświadczył, że posiada przydomowy kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne podlega w części zwolnieniu z opłaty w wysokości 2,00 zł w stosunku do stawki podstawowej.

 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku selektywnego zbierana odpadów, zostanie obciążony dwukrotnością stawki podstawowej, przemnożonej przez liczbę mieszkańców*.

 

Opłatę uiszcza się do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni** na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świerczów 39 8890 0001 0316 1134 2000 0005, w kasie Urzędu lub u inkasenta w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 

Nowe deklaracje należy składać w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. zamieszkanie nowonarodzonego dziecka, zgon osoby zamieszkującej nieruchomość, przyjazd - zamieszkanie mieszkańca z innej gminy, przyjazd mieszkańca z zagranicy, wyjazd mieszkańca do innej gminy) lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

* Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

 

** Nowa stawka obowiązuje od miesiąca stycznia z terminem płatności 10.02.2020 r.

 

Więcej informacji na stronie www.swierczow.pl w zakładce Ochrona środowiska / Gospodarka odpadami

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz