||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Wszystko o Lokalnych Grupach Rybackich i Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

 

LGR_OPOLSZCZYZNA_logo.jpeg

Relizacja przedsięwzięcia Strategia Karp 2020

PDFBroszura informacyjan - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.pdf - Po Ryby 2007 - 2013


Wszystko o Lokalnych Grupach Rybackich i Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

1. Umocowanie prawne

     W dniu 29 września 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Rozporządzenia te umożliwią wdrożenie osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Pierwsze z nich reguluje wybór lokalnych grup rybackich do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich. Wyboru tego dokona minister właściwy do spraw rybołówstwa, którym według obowiązującego stanu prawnego jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Drugie rozporządzenie reguluje zakres zadań samorządu województwa, który w ramach osi priorytetowej 4 pełni rolę Instytucji Pośredniczącej.

Podpisane rozporządzenia zostały skierowane do publikacji i w dniu 30 września 2009 r. zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.  Z chwilą ich opublikowania rozporządzenia weszły w życie.

Wszystkie wymienione akty prawne można znaleźć w całości na stronie:

 
 Ministerstwa Rolnictwa

www.minrol.gov.pl w zakładce PO RYBY 2007-2013 podkatalogu LEGISLACJA PO RYBY 2007-2013

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

www.arimr.gov.pl w zakładce Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 podkatalogu 5. Akty prawneżony