||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIE W SFERZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ - 2020 R.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/5/2020

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, uchwalonego Uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 2. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerczowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz     

 

  

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/5/2020
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 17 stycznia 2020 r.
 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570)

Wójt Gminy Świerczów ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych
w 2020 roku przez organizacje pozarządowe w sferze:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Świerczów

 

I. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegające w szczególności na:

 - uczestnictwie zawodników w imprezach sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym;

 - podnoszeniu poziomu sportowego zawodników poprzez systematyczną pracę szkoleniowo - wychowawczą i udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych;

 - organizowaniu imprez i zawodów sportowych na terenie gminy;

 - organizowaniu zajęć i imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców gminy;

 - propagowaniu kultury fizycznej w środowisku wiejskim gminy;

- prowadzeniu systemu rozgrywek międzyszkolnych na zasadach współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych, propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: organizacja zawodów w różnych dyscyplinach sportowych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2020 roku – 45.000,00 zł.;

 2. W 2019 roku na realizację zadania przekazano organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w sferze kultury fizycznej kwotę 50.000 zł na zadanie  - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Świerczów.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacje na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu mogą otrzymać podmioty, o których mowa w art. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020);

 2. Podmioty określone w punkcie 1  mogą otrzymać dotację na realizację zadania po złożeniu oferty wg wzoru określonego przez Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 r. poz. 2057);

 3. Oferty konkursowe powinny spełniać wymagania opisane w art. 14 wyżej cytowanej ustawy oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie;

 4. Powierzenie wykonania ww. zadania lub wsparcie jego realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ww. ustawy lub innych właściwych przepisów;

 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowania w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę;

 6. Wójt Gminy może:

  - odwołać konkurs bez podania przyczyny;

 - przesunąć termin składania ofert;

 - dokonać zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadań:

 

 1. Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.;

 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.

 

V. Termin i sposób składania ofert:

 

 1. Oferty dotyczące powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego gminy w ww. zakresie należy składać w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 1400 z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert", w Sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data dostarczenia (decyduje data stempla pocztowego);

 2. Oferty mogą być składane na zadanie wymienione w ogłoszeniu, jako oferty wspólne kilku podmiotów;

 3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonywania tego zadania określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 r. poz. 2057).

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert:

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację;

 2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty;

 3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony;

 4. Do rozpatrzenia ofert pod względem formalnym i merytorycznym zostanie powołana komisja konkursowa. Przy ocenie ofert na dotacje uwzględnia się w szczególności:

  1. celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz niniejszym ogłoszeniem;

  2. posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego;

  3. zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta;

  4. osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu;

  5. ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje;

  6. pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych;

  7. posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa dotyczącymi proponowanego zadania;

  8. rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, w porównaniu z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi;

  9. rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu Gminy;

 5. Umowa zostanie zawarta z organizacjami których oferta zostanie pozytywnie oceniona przez komisję i zapewni realizację przynajmniej czterech zadań opisanych w niniejszym ogłoszeniu w dziale I. Rodzaj zadania ustęp 1.

 

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju:

 1. w roku ogłoszenia konkursu:

- nie zrealizowano i nie ma w trakcie realizacji zadania w momencie ogłoszenia niniejszego konkursu ofert;

 1. w roku poprzednim:

- zrealizowano zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Świerczów planowany koszt zadania – 50.000,00 zł, wysokość przekazanej dotacji – 50.000,00 zł;

 

Wzory ofert, umów oraz rozliczenia zadania.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz