||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZAPROSZENIE do konsultacji programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Na podstawie § 3 ust 1 Uchwały Nr XXXVIII/254/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2010 r. poz. 1460), przedkładam projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/96/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymii innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020.

Stosownie do § 3 ust. 3 cytowanej uchwały organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wypowiadają się w sprawie przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego na piśmie nie później niż w ciągu 14-tu dni licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Wypowiedzi należy przesłać lub złożyć:

Urząd Gminy Świerczów, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 z dopiskiem „Konsultacje programu współpracy”.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz    

PDFProgram współpracy 2020 - uchwała zmieniająca.pdf