||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów”

Świerczów, 31.12.2019 r.

RIM.271.04.2019.MH

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


    Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 1

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD” Sp. z o.o.
ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów


Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena - 60%” i kryterium „pojazdy z normą minimum euro 5 - 40%” otrzymała maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. spełniając wszystkie wymogi SIWZ.

Cena: 482 619,60 zł (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewiętnaście złotych 60/100).


Brak innych ofert.

Wójt Gminy Świerczów
mgr Barbara Bednarz