||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości około 82 000 l”.

Świerczów, 20.12.2019 r.

RIM.271.05.2019.MH

 

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

dot. zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości około 82 000 l”.

 

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia kwotę w wysokości 204 600,00 zł brutto (słownie: dwieście cztery tysiące sześćset złotych 00/100).

 

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, terminem dostawy i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

 

Nr

oferty

 

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty

(zł. brutto)

za litr

Termin

wykonania

zamówienia

Termin dostawy

Warunki

płatności

zawarte

w ofertach

1

2

3

4

5

6

 

1

EUROSPED PALIWA

Sp. z o.o., Sp. k

ul. Dworska 6

41-902 Bytom

 

3,03

 

31.12.2020 r.

 

2

 

21 dni

 

2

DROŚ – SAWICKI

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Przemysłowa 2

42-141 Przystajń

 

3,04

 

31.12.2020 r.

 

2

 

21 dni

 

3

PETROL” Sp z o.o.

ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

 

3,08

 

 

 

31.12.2020 r.

 

2

 

21 dni

 

4

P.U.H. BIS Sp. J.

Józef Szyszka i Jerzy Szyszka

ul. Namysłowska 7

63-640 Bralin

 

 

3,12

 

 

31.12.2020 r.

 

 

2

 

 

21 dni

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz