||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Droga w Goli wyremontowana

W dniu 27.09.2019r. Gmina Świerczów podpisała umowę o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 369.003,06 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101733O w m. Gola dz. nr 230, 231”. Po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę robót, który złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 365.762,39 zł, z czego 60% (tj. 219.457,43zł) stanowi dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Całość prac budowalnych wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z Lublińca, natomiast nadzór inwestorski pełnił Leszek Chuchro Biuro Konsultingowo-Projektowe „LECH-DESIGN” z Namysłowa. Prace związane z przebudową drogi gminnej rozpoczęły się w dniu 22.10.2019r. przekazaniem placu budowy. W ramach zadania dokonano poszerzenia pasa jezdni do szerokości 5m, po obu stronach pobocze zostało utwardzone kruszywem oraz pobocze gruntowe, odwodnienie drogi, konserwacja rowów oraz wdrożony projekt docelowej organizacji ruchu (zostały zamontowane nowe znaki informacyjne oraz dwie tablice solarne informujące o ograniczeniu prędkości do 40 km/h).

Odbioru inwestycji w dniu 21.11.2019r. dokonała komisja odbioru w składzie: inspektora nadzoru Leszka Chuchro, Kierownika Referatu Michała Hnata, podinsp. ds. dróg Iwony Krzywdy, radnej Elżbiety Kozłowskiej w obecności Wójta Barbary Bednarz i wykonawcy Prezesa Janusza Sowy.

 

Galeria zdjęć