||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Umowa na budowę Izby Rybackiej w Miejscu podpisana!

Rybactwo i morze.png Opolszczyzna RLGD.png Unia EFMiR.png

W dniu 3 grudnia 2018 r. Pani Wójt Barbara Bednarz wraz z Panią Skarbnik Ireną Adamowicz podpisały w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego umowę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa izby rybackiej i ciągu pieszojezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce”. Operacja ta realizowana będzie w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Gmina Świerczów ze względu na dużą powierzchnię stawów hodowlanych należy do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” do której to instytucji przedmiotowy wniosek o dofinansowanie został złożony.

Cały projekt opiewa na kwotę 474 123,00 zł. W tym dofinansowanie z ww. środków unijnych wyniesie ponad 60% kosztów kwalifikowalnych jednak nie więcej niż 300 000,00 zł.

Przedmiotowe zadanie będzie polegało na rozbudowie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej. Dobudowany obiekt o powierzchni prawie 50 m², pokryty blachodachówką będzie spełniał rolę przedmiotowej Izby Rybackiej, która będzie pełnić funkcję izby pamięci z elementami edukacyjnymi w dziedzinie rybołówstwa. Projektuje się również wykonanie utwardzonego placu rekreacyjnego a także budowę ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o długości 50 mb., który będzie prowadził ruch pieszych i pojazdów na plac przy izbie rybackiej (ul. Parkowa). Na placu przy izbie planuje się montaż ławek drewnianych, stołu oraz huśtawki, których wygląd będzie nawiązywał do sektora rybołówstwa. W ramach wyposażenia izby rybackiej planuje się zakup gablot, w których będą umieszczone wystawy związane z tematyką rybactwa oraz materiałów edukacyjnych związanych z tematyką akwakultury i rybołówstwa. Zaplanowano również zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych zewnętrznych, które będą przybliżały mieszkańcom i turystom tematykę związaną z tradycją i potencjałem rybactwa na terenie Gminy Świerczów.

Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się na wiosnę 2019 r.