||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Projekt: "NEED zamiast NEET – Opolskie!"

Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak, ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin., realizuje projekt pn. „NEED zamiast NEET – Opolskie!”. Projekt realizowany jest na terenie całego woj. Opolskiego w ramach Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przez Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak.

 

Projekt skierowany jest do 60 osób (w tym z niepełnosprawnościami) w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo opolskie, które w ciągu 4 ostatnich tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. Młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe warunki:

- są w wieku 18-29 lat;

- nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;

- nie szkolą się;

 

Oraz należą do jednej z poniższych grup: 

- są bierni zawodowo lub bezrobotni;

- zatrudnieni na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych;

- tzw. ubodzy pracujący - osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej;

- są osobami odchodzącymi z rolnictwa lub członkami ich rodzin.

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 młodych osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) należących do grupy NEET, w wieku 18-29 lat, poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną, prowadzącą do zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji oraz doświadczenie zawodowego.

 

Uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie: 

Indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualny Plan Działania);

Indywidualnego wsparcia psychologa lub coaching’u kariery;

Kursów / szkoleń;

3-miesięcznych płatnych staży;

Indywidualnego pośrednictwa pracy.

 

Dodatkowo uczestnikom zapewniamy: 

Trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów;

Jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 500 złotych brutto (przy założeniu, że szkolenie trwa 60h);

Stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości około 1000 złotych netto za każdy miesiąc stażu;

Zwrot kosztów dojazdu;

Pomoc w znalezieniu pracy.

 

SZKOLENIA/KURSY:

Szkolenia/kursy zostaną dobrane indywidualnie dla każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnych firm. Wszystkie szkolenia/kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy. 

 

STAŻ:

Staż realizowany przez okres 3 miesięcy ma na celu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększenie mobilności międzysektorowej oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy. 

 

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa opolskiego, aż do utworzenia podstawowych list obecności wraz z listą osób rezerwowych.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie dwuetapowo:

I etap: ocena formalna – złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych);

II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym – określenie motywacji oraz indywidualnych predyspozycji kandydat -a/ki.

 

Zwracamy się również z prośbą o umieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej (np. w zakładce „Aktualności”) lub na facebook’u.

 

Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia. 

Czekamy na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.

 

JPEGPlakat Projektu