||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZARZĄDZENIE Nr119 / 2019 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 23 października2019 r. W sprawie: ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świerczów.

ZARZĄDZENIE  Nr119 / 2019

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia 23 października2019 r.

 

W sprawie: ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świerczów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815)w związku z art. 25 ust. 1, art. 38 ust. 1 oraz art. 40 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/45//2019 Rady Gminy Świerczów z dnia28 lutego2019 roku, Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1.1. Ogłaszam II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącą własnością Gminy Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłoszenie o przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

 

Wójt Gminy   
Barbara Bednarz

 


 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 119 /2019 z dnia 23 października 2019 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)oraz § 6rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

 

ogłasza II

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerczów podany do publicznej wiadomości dnia 18 czerwca 2019 roku.

 

L.p.

Miejscowość

położenie

Nr

działki

Pow.

(ha)

KW

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie, zobowiązanie

nieruchomości

Forma oddania

Cena nieruchomości

netto

1.

Świerczów

500/1

0.0849 ha

OP1U/000

42313/3

Działka niezabudowana, z

dostępem do drogi.

A/MW – tereny zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej

i w części 13.6 MU zabudowa

mieszkaniowo usługowa,

zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna. Nieruchomość

bez obciążeń i zobowiązań.

 

Sprzedaż - przetarg

nieograniczony

28 000.00 zł

 

Dane teleadresowe pod, którymi można uzyskać informacje dotyczące przetargu774196170 wew. 17.

Przetarg odbędzie się w dniu 02.12.2019 r.o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %ceny wywoławczej w terminie do dnia 28.11.2019 r. na konto 89 8890 1024 0016 1176 2003 0018 .

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny, informując o tym odrębnym ogłoszeniem.

 

Wójt Gminy   
Barbara Bednarz