||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE Nr 115 / 2019 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 22 października 2019 r. W sprawie: ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Świerczów.

ZARZĄDZENIE Nr 115 / 2019

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW
z dnia 22 października 2019 r.

 

W sprawie: ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Świerczów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815),  art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz zarządzenia nr 46/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego, będącego własnością Gminy Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu dotyczące ww. lokalu i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Świerczów i w prasie lokalnej.

 

Wójt Gminy   
Barbara Bednarz

 

 


 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia

nr 115 /2019 z dnia 22 października 2019 r

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490 ze zm.)

 

ogłasza III

przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę niżej wymienionego lokalu użytkowego na okres do 3 lat stanowiącego własność gminy Świerczów, umieszczonego w wykazie i podanego do publicznej wiadomości w dniu 18 kwietnia 2019 r.

 

L.p.

Miejscowość

Adres

Pow.

lokalu w m2

Opis nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie

nieruchomości

Forma

oddania

Stawka wywoławcza czynszu netto.

(do wylicytowanej stawki zostanie doliczony VAT)

Wadium

1.

Świerczów

ul. Opolska 9

35.20

Lokal handlowo - użytkowy.

Bez obciążeń i zobowiązań

przetarg

8.91 zł/m2

60.00 zł

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 02.12.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu w Kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 28.11.2019 r. Postąpienie w przetargu to 10% stawki wywoławczej czynszu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu. Wylicytowany w przetargu czynsz płatny jest w terminie określonym przez Wójta Gminy Świerczów. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

 

1. Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu za dzierżawiony lokal, ustalony w przetargu.

2. Stawka czynszu ustalona w przetargu z dniem 1 stycznia każdego następnego roku kalendarzowego ulega waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen i usług konsumpcyjnych ogółem za rok w stosunku do poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.

4. Czynsz za lokal płatny jest miesięcznie wraz mediami po podpisaniu umowy .

5. W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu, Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.

 

Wójt Gminy   
Barbara Bednarz