||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 101733 O w m. Gola dz. nr 230, 231”

Świerczów, 08.10.2019 r.

RIM.271.03.2019.MH

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, 2215 z późn. zm.) Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 101733 O w m. Gola dz. nr 230, 231”, jako najkorzystniejszą wybrano:

 

Ofertę nr 1

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

LARIX” Sp. z o.o.

ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 60%” i kryterium „okres gwarancji 40%” otrzymała największą liczbę punktów spełniając wszystkie wymogi SIWZ, odpowiednio kryterium cena 60 pkt i kryterium okres gwarancji 40 pkt. Suma 100 pkt.

 

Cena: 365 762,39 zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 39/100).

 

Ponadto zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2

 

KOMPLEX Sp. z o.o.

ul. Drzewieckiego 3

46-100 Namysłów

 

Kryterium cena – otrzymana ilość punktów 39,90

Kryterium okres gwarancji – otrzymana ilość punktów 40

Suma: 79,90 pkt.

 

Oferta nr 3

 

VIANKO Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 3

47-120 Zawadzkie

 

Kryterium cena – otrzymana ilość punktów 42,61

Kryterium okres gwarancji – otrzymana ilość punktów 40

Suma: 82,61 pkt.

 

 

Wykonawcy wykluczeni – brak

Oferty odrzucone – brak

 

Z up. Wójta       
mgr Alicja Piasecka
Z-ca Wójta