||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 101733 O w m. Gola dz. nr 230, 231”

Świerczów, 03.10.2019 r.

RIM.271.03.2019.MH

 

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

dot. zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 101733 O w m. Gola dz. nr 230, 231”.

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia kwotę w wysokości 595 000,00 zł brutto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

 

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zadania, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

 

Nr

oferty

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty

(brutto)

Termin

wykonania

zamówienia

Okres gwarancji

Warunki

płatności

zawarte

w ofertach

1

2

3

4

5

6

 

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.

ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

 

365 762,39 zł

 

15.11.2019 r.

 

60 m-cy

 

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

 

2

 

KOMPLEX Sp. z o.o.

ul. Drzewieckiego 3

46-100 Namysłów

 

549 947,88 zł

 

15.11.2019 r.

 

60 m-cy

 

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

 

3

 

VIANKO Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 3

47-120 Zawadzkie

 

515 013,99 zł

 

15.11.2019 r.

 

60 m-cy

 

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

 

 

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz