||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM: „Przebudowa drogi gminnej nr 101733 O w m. Gola dz. nr 230, 231”

Świerczów, dnia 16.09.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 

Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów,
pok. nr 6, woj. opolskie, pow. namysłowski

tel. 077 419-61-79, fax 077 419-61-70, e-mail: ug_rolnictwo@swierczow.pl

 

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

Przebudowa drogi gminnej nr 101733 O w m. Gola dz. nr 230, 231”.

 


1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swierczow.pl

4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

6. Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

7. Nazwa projektu lub programu: Fundusz Dróg Samorządowych

8. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa wart. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

2. Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

3. Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

4. Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

 

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów; Regon 531412757

woj. opolskie, państwo Polska, tel.(48)774196170,

Adres strony internetowej (URL): ug_rolnictwo@swierczow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania. w tym przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania. czy i jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający. czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie. czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak www.bip.swierczow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: w formie papierowej

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca

Adres: Urząd Gminy w Świerczowie ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nic są ogólnie dostępne: Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.I) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi gminnej nr 101733 O w m. Gola dz. nr 230, 231”.

 

Numer referencyjny: RIM.271.03.2019.MH

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do zadania nr:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: nie dotyczy

II.4) ) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101733 O w m. Gola dz. nr 230, 231”.

Zadanie współfinansowane ze środków: Fundusz Dróg Samorządowych

 

3.2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE ODPOWIEDNIO WYKONANIE RORÓT DROGOWYCH POLEGAJĄCYCH M. IN. NA: Początek projektowanego odcinka drogi znajduje się w przyjętym do projektu km 0+000 na granicy z działką drogową drogi powiatowej DP 1136 O. Koniec projektowanego odcinka drogi znajduje się w km 10+730,00. Długość projektowanego odcinka drogi wynosi 730,00 mb. Na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,00 m. Konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni będzie następująca: warstwa wiążąca z mieszanki bitumicznej AC 16W grubości 4 cm, warstwa rozprężna z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm i wykonana stabilizacja podłoża do wytrzymałości Rm = 2,5 MPa. Po wykonaniu poszerzenia na całej szerokości jezdni zostanie wykonana nawierzchni z mieszanki bitumicznej AC 11S grubości 4 cm. Po obu stronach jezdni zostanie wykonane pobocze utwardzone kruszywem o szerokości 0,5 m. oraz pobocze gruntowe o szerokości 0,5 m. Odwodnienie drogi gminnej - powierzchniowe, woda zostanie przejęta przez istniejące rowy trawiaste zlokalizowanego po prawej i lewej stronie drogi. Rowy zostaną poddane konserwacji do wymaganych prawem parametrów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w następujących dokumentach:

- dokumentacji technicznej

- przedmiar robót

Pieczę nad realizacją zamówienia sprawuje Zamawiający, a także powołany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru, którzy oceniają zgodność realizacji inwestycji z projektem, kontrolują jakość i ilość robót, opiniują zasadność wykonania i rozliczenie robót, kontrolują rozliczenie finansowe budowy.

Zaleca się, aby przez złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizje lokalną terenu budowy, sąsiadującej zabudowy i układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy, a także przeprowadził rozeznanie, co do zakresu niezbędnych inwentaryzacji. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne ich przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym dla złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w Ogłoszeniu i załącznikach do ogłoszenia parametry mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w Ogłoszeniu i załącznikach do ogłoszenia. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.

 

 

WYMAGANIA, O KTÓRYCH W ART. 29 UST. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, o ile nie są wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej lub gdy Wykonawca lub podwykonawca samodzielnie wykonuje te czynności: l) kierowanie brygadami, 2) operowanie sprzętem budowlanym; Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący ww. czynności będą w okresie wykonywania robot budowlanych zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z poźn. zm.). Szczegółowe uregulowanie kwestii zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców pracowników na podstawie umowy o pracę, zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik do SIWZ.

 

WYMAGANIA, O KTÓRYCH W ART. 29 UST. 4 ustawy Pzp

Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o którym

mowa wart. 29 ust. 4

II.5) Główny kod PV:45233140-2 Roboty drogowe

Dodatkowe kody CPV:

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

45233292-2 Instalowanie urządzeń drogowych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów -- szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II..7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa wart. 67 ust. l pkt 6 i 7 lub wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 lub w a . 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach:

lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-15

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.l.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. PLN (słownie: złotych).

Informacje dodatkowe: W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia:

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: l) Wykonawca musi wykazać udokumentowane należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zrealizował (zakończył): - co najmniej jedno zadanie polegające na remoncie, budowie lub przebudowie drogi na kwotę min. 700 000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy);

2) Wykonawca wykaże się że, dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia, na stanowiskach wymienionych poniżej: a) Kierownik budowy branży drogowej posiadający uprawnienia do kierowania robotami drogowymi w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

 

Informacje dodatkowe: UWAGA: - Kierownik budowy/robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późno zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych \ budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnieniami budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone wart. 12 ust. l ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z2016 r. poz. 65).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona wart. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona wart. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie płat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 

2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt l ustawy Pzp; 4. Oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późno zm.) - Załącznik nr 8 do SIWZ;

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĘCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT l USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz robót budowlanych – branży drogowej wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - Załącznik nr 6 do SIWZ Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty:

 

2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi – branży drogowej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych. uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 7 do SIWZ.

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. l PKT 2 USTAWY PZP

 

III. 7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -III.6)

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 2.4 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Informacje dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt III.4

2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt2.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym: l) oświadczenia, (Załącznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ) 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik lub oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału) - Załącznik nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy) 4) kosztorys ofertowy (sporządzony w oparciu o przedmiary robót), 5) dokumenty rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy)

 

SEKCJA IV:PROCEDURA

IV.I) OPIS

IV.l.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Warunki na jakich wadium ma zostać wniesione zawarte są w rozdziale 15 SIWZ (Wymagania dotyczące wadium).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony. przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV 2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa wart. 24aa ust. l ustawy Pzp (przetarg nieograniczony):

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania urnowy:

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej urnowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

24.1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 24.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy. Strony dopuszczają dokonywanie zmian i uzupełnień treści umowy, w następujących okolicznościach:

I) Dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy,

2) Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę,

3) Zmiany umowy, o których mowa w pkt I muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 24.3. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: 1) wprowadzenia zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. l e ustawy Pzp, 2) wystąpienia siły wyższej;

3) zmiany terminów realizacji przedmiotu urnowy w przypadku:
a) wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, skutkujących możliwością niedotrzymania terminów zakończenia robót,

b) wystąpienia uzasadnionych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

c) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej, która utrudnia lub uniemożliwia prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

e) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

h) konieczności prowadzenia prac archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót lub wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

i) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy

j) gdy którykolwiek z Członków Konsorcjum złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i z tej przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia, wówczas termin realizacji może zostać przedłużony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie będzie dłuższy niż czas niezbędny do załatwienia wszelkich spraw związanych z przejęciem robót przez pozostałych Partnerów Konsorcjum

k) zmiany dokumentacji projektowej, jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w sprawdzeniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady lub usterki, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia, i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji,

I) zmiany decyzji pozwolenia budowlanego lub zmiany do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę

 

4) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający; jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

5) zmiany kierownika budowy/robót; nowe osoby muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji;

6) zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów; jeżeli wzrost stawki V A T nastąpi po wymaganym terminie realizacji, a 'wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę;

7) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie;

8) zmiany technologii oraz materiałów wykonania elementów robót, w szczególności konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót; w takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamiany zawierający opis proponowanych zmian i rysunki; projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego: zmiany. te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy:

9) wystąpienia robót zamiennych mieszczących się w opisie przedmiotu zamówienia a polegających na zmianie sposobu wykonania lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót. a także bez zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty. których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego

10) wystąpienia robót zaniechanych;

11) obniżenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem że zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane);

12) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych wart. 144 ust. l pkt 2) do 6) ustawy pzp, a tym samym zmiana terminu, wysokości wynagrodzenia lub innych istotnych postanowień urnowy, które będą m siały być zmienione/dostosowane do wprowadzanej zmiany na podstawie ww. przepisów ustawy pzp;

13) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy;

14) zmiany terminów płatności w przypadku zmiany terminów wykonania przedmiotu zamówienia,

15) Zamawiający jestuprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu,

16) zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności Umowy na dofinansowanie;

17) zmiany zapisów umowy jeżeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia/uzupełnienia wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy; 24.4. Za okoliczności niezależne od stron urnowy, o których mowa w pkt 24.3.3) lit. a), rozumie się zdarzenia, których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, w tym: 1) długotrwałe opady deszczu, śniegu, długotrwałe niskie temperatury, trąba powietrzna, huragan, powódź, trzęsienie ziemi oraz inne anormalne warunki atmosferyczne uniemożliwiające przez okres co najmniej 14-u dni kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych w umowie, w szczególności ze względu na technologię ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych zgodnie z przyjętymi normami lub przepisami prawnymi .jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 2) wystąpienie realnych utrudnień nie wynikających z winy Wykonawcy, a powodujących brak możliwości realizacji robót budowlanych, w wyniku których zachodzi konieczność zmiany systemu pracy Wykonawcy, bądź konieczność odejścia od standardowo przyjętej technologii realizacji obiektu; 3) działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 24.5. Zmiany, o których mowa w pkt 24.3. ppkt 5) mogą nastąpić w przypadku: I) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 2) gdy zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3) na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. 24.6. W przypadku zmiany o których mowa w pkt. 24.3. ppkt 7) w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 24.7. Zmiany, o których mowa w pkt 24.3. ppkt 8), ppkt 9) lub ppkt 10) muszą być nieistotne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego; podstawę wprowadzenia zmian, będą stanowiły protokoły konieczności.

24.8. Zmiany mogą być zainicjowane tylko poprzez złożenie pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zamiany, 3) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy; 24.9. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. 24.10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną urnowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego;

 

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-10-02, godzina: 1000

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

lV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

23.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umów w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto) – warunki wniesienia zabezpieczenia określa rozdział 23 SIWZ. 24.1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 26.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 27.1. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich [PLN], w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 28.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko w języku polskim. 28.2. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 29.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 30.1. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 31.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 32.1. Zamawiający nie: przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 33.1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 34.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 2. administratorem danych osobowych jest URZĄD GMINY ŚWIERCZÓW, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, REGON: 00054382900000;

 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

 4. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl lub pod numerem telefonu: 887 818 800;

 5. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa PZP”;

 6. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP przez okres nie krótszy niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

 7. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących umowy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

 8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

 9. Posiada Pani/Pan:

 10. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

 11. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, iż skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP;

 12. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz z zastrzeżeniem iż, wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

 13. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 14. Nie przysługuje Pani/Panu:

 15. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 16. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 17. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz    

PDFSIWZ przebudowa drogi w m. Gola.pdf
DOCzalacznik-nr-1-do-siwz-formularz-ofertowy (6).doc
DOCzalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-dot-spelnienia-warunkow-udzialu-w-postepowaniu (1).doc
DOCzalacznik-nr-3-do-siwz-oswiadczenie-dot-przeslanek-wykluczenia.doc
DOCzalacznik-nr-4-do-siwz-zobowiazanie-podmiotu-trzeciego.doc
DOCzalacznik-nr-5-do-siwz-grupy-kapitalowe.doc
DOCzalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-robot.doc
DOCzalacznik-nr-7-do-siwz-wykaz-osob.doc
DOCzalacznik-nr-8-do-siwz-oswiadczenie-dot-oplacania-podatkow.doc
DOCZałącznik-nr-9. Projekt umowy.doc
ZIPZałącznik-nr-10-Dokumentacja-projektowa.zip
PDFZałącznik-nr-11 Przedmiar Przebudowa drogi gminnej w m. Gola.pdf