||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PROTOKÓŁ ROZEZNANIA CENOWEGO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 5.000 DO 30.000 EURO. DOT.:„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów w roku 2019”

Załącznik Nr 4
Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

1. W celu udzielenia zamówienia na: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów – w roku 2019” przeprowadzono rozeznanie cenowe.

 

2. W dniu 28.08.2019 r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez rozesłanie zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, niżej wymienionych wykonawców:

 

- RENOVO S.C. ul. Herlinga-Grudzińskiego 48/8, 91-498 Łódź;

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOTOP Dobrzecgów 234A, 38-100 Strzyżów;

- PHUP EURO-GAZ Sp. J. Zgórsko ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny;

- Srodowisko i Innowacje Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa;

- Logistyka Odpadów Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice;

- P.P.H.U GAJAWI ul. Elektronowa 10, 94-103 Łódź.

 

3. W terminie do dnia 06.09.2019 r. do godziny 10oo przedstawiono poniższe oferty:

 

L.p

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

 

1.

 

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.

 

 

ul. Adama Mickiewicza 29

40-085 Katowice

 

 

20 043,00 zł

 

21 646,44 zł

 

---------

 

 

2.

 

RENOVO S.C.

Krzysztof Łoziński

Piotr Malinowski

 

 

ul. Herlinga-Grudzińskiego 48/8

91-498 Łódź

 

15 201,00 zł

 

16 417,08 zł

 

---------

 

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Wybrano ofertę nr 2 – RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski ul. Herlinga-Grudzińskiego 48/8, 91-498 Łódź - jako najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.


 


 

Świerczów, 11.09.2019 r.

Sporządziła: Alicja Paduch

Zatwierdzam do realizacji

Wójt Gminy Świerczów
11.09.2019 r. Barbara Bednarz

(Data i podpis Kierownika jednostki)