||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO II ROZEZNANIA RYNKU ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI OD 2.000 DO 5.000 EURO „PRZEWOZY OSÓB Z UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY ŚWIERCZÓW Z MIEJSCOWOŚCI: GRODZIEC, GOLA, BĄKOWICE ,BIELICE DO ŚWIERCZOWA ORAZ POWRÓT...

Załącznik Nr 1
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości
od 2.000 do 5.000 euro

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: „Przewozy osób z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z terenu gminy Świerczów z miejscowości: Grodziec, Gola, Bąkowice ,Bielice do Świerczowa oraz powrót ze Świerczowa do miejscowości: Gola, Bąkowice, Bielice, Grodziec  .

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 01.09.2019 r. – 31.12.2019 r.

3. Wartość zamówienia: 14 023,68zł (brutto) ustalona na podstawie: kalkulacji kosztów

4. Wartość zamówienia w euro 3 252,47 przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  28.12.2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 1 euro = 4,3117 zł.

5. Nazwisko i imię osoby która ustaliła wartość zamówienia: M. Hnat

6. Data ustalenia wartości zamówienia: sierpień 2019 r.

7. Informację dotycząca ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

                              

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Inne kryteria ( wymienić)

Oferowana

cena netto/brutto zł

1

Biuro Podróży NALEPA TRAVEL Agnieszka Nalepa

ul. Piłsudskiego 12/1

46-100 Namysłów

----------

6,48 / 7,00

 

8. Informacje uzyskano w dniu: 30.08.2019 r.

9. Wybrano wykonawcę nr : Postępowanie unieważniono

10. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: kwota oferty przekroczyła kwotę, którą zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia

 

Notatkę sporządził: M. Hnat.

 

Wójt Gminy Świerczów       
30.08.2019 r. Barbara Bednarz   

(Data i podpis Kierownika jednostki)