||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZY ZADANIA PN.:„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów w roku 2019”

Załącznik Nr 3

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

w Urzędzie Gminy w Świerczowie

RIM.6232.2.2019.AP

(znak sprawy)

 

Świerczów,28.08.2019 r.

Gmina Świerczów (miejscowość, data)

ul. Brzeska 48

46-112 Świerczów

(nazwa i adres zamawiającego)

 

 

ZAPYTANIE CENOWE WRAZ Z FORMULARZEM OFERENTA

 

I. ZAPYTANIE CENOWE:

 

I.1. Zamawiający:

Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów Panią Barbarę Bednarz, NIP 7521359210, REGON 531412757,

 

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.:

 

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów w roku 2019”.

 

 

I.2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1) Zakres inwestycji obejmuje:

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez ich demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie”, tj.:

demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świerczów (zgodnie z wykazem nieruchomości stanowiącym załącznik nr 1 do opisu zamówienia), w ilości około 1 179m2, w tym około 669 m2 azbestu złożonego, nabytego przed wejściem w życie przepisów dotyczących sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest, 510 m² połaci dachowych wymagających demontażu. Przyjmuje się że 1m2 płyty azbestowej waży 13,5 kg. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej nieruchomości objętych zamówieniem przez Oferenta, celem sprawdzenia zakresu robót.

 

2) Cena obejmuje: demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z wyznaczonych nieruchomości.

 

3) Wykonawca ma obowiązek przedłożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie decyzji zezwalających na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. W przypadku zlecenia transportu lub unieszkodliwienia firmie zewnętrznej należy przedłożyć stosowne decyzje zezwalające na transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wydane na rzecz tych podmiotów.

 

4) Wykonawca ma obowiązek przedłożyć kopie dokumentów potwierdzających dokonanie zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu:

- organowi nadzoru budowlanego,

- okręgowemu inspektorowi pracy,

- państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

 

5) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć harmonogram rzeczowo-finansowy zadania w terminie 7 dni od dnia podpisaniu umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu z mieszkańcami i zamawiającym.

 

6) Wykonawca ma obowiązek poinformowania z 3-dniowym wyprzedzeniem mieszkańców o dokładnym terminie prowadzenia robót.

 

7) Odbiór materiałów zawierających azbest będzie następował z posesji wymienionych na wykazie nieruchomości, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

 

8) Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wszelkich prac z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 nr 162 poz. 1089).

 

9) Ładunek materiałów zawierających azbest powinien być szczelnie zapakowany, oznakowany i zabezpieczony przed wstrząsami, przewracaniem lub wypadnięciem z pojazdu, zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu.

 

10) Transport odpadów zawierających azbest należy wykonać z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska.

 

11) Odebranie odpadów z każdej z nieruchomości musi zostać zatwierdzone odrębnym protokołem odbioru spisanym przez: właściciela nieruchomości, przedstawiciela Urzędu Gminy w Świerczowie oraz przedstawiciela wykonawcy. Protokół musi zawierać co najmniej:

- adres nieruchomości/numer działki, z której zdemontowano i/lub zabrano wyroby zawierające azbest,

- powierzchnię i masę zdemontowanych i/lub zabranych z posesji wyrobów zawierających azbest, (obowiązujący wzór określony będzie w załączniku do umowy),

 

12) Oddanie odpadów do unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów będzie następowało na podstawie kart przekazania odpadów zawierających azbest, przedłożonych następnie w oryginalnej wersji do tut. urzędu gminy.

Na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone:

- dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest);

- poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów;

- dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby zawierające azbest;

- wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.

 

13) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury za wykonaną usługę:

- zestawienie zawierające wykaz nieruchomości wraz z wyszczególnieniem ilości zebranych odpadów oraz ceny za usługę dla każdej z poszczególnych nieruchomości oraz ceny łącznej,

- oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (§ 8 ust. 3 RMGPiPS w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 71 z 2004 r., poz. 649 i Nr 162, poz. 1089 z 2010 r.) wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy.

 

14) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumentację fotograficzną obrazującą aktualny stan wyrobów zawierających azbest (przed rozpoczęciem prac), umożliwiającą porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą.

 

Jako załącznik do oferty należy przedłożyć zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych.

 

Do zapytania cenowego załączamy wykaz nieruchomości wraz z ilościami azbestu, przeznczonego do usunięcia.

 

I.3. Termin zakończenia realizacji zamówienia: do dnia 15.10.2019 r.

 

I.4. Okres gwarancji: -----------

 

I.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie, pok. nr 2 - sekretariat, ul. Brzeska 48,

46-112 Świerczów, do dnia 06.09.2019 r., do godz. 10.00.

Sposób składania ofert: osobiście lub przesyłką pocztową w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie z opisem

jak poniżej:

pełna nazwa Wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

OFERTA – „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świerczów w roku 2019”.

 

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10ºº dnia 06.09.2019 r.

 

I.6. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie (pok. nr 3), dnia 06.09.2019 r., godz.1010.

 

I.7. Warunki płatności za wykonane roboty: do 21dni od dnia realizacji zamówienia i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

I.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Michał Hnat, Alicja Paduch, tel. 77/419-61-70 wew. 17

 

Sporządziła: Alicja Paduch

Wójt Gminy Świerczów       
28.08.2019 r. Barbara Bednarz   

(Data i podpis Kierownika jednostki)

 

PDFZał. nr 1 Wykaz nieruchomości.pdf
DOC1.2 - Załącznik - formularz oferenta.doc