||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

II ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZY ZADANIA PN.: Przewozy osób z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z terenu gminy Świerczów z miejscowości: Grodziec, Gola, Bąkowice ,Bielice do Świerczowa oraz powrót ze Świerczowa do tych miejscowości

Załącznik Nr 3

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

w Urzędzie Gminy w Świerczowie

RIM.7021.74.2019

 

Świerczów, dnia 26.08.2019 r.

 

Gmina Świerczów

ul. Brzeska 48

46-112 Świerczów

(nazwa i adres zamawiającego)

 

 

Zapytanie cenowe o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

l. Zapytanie cenowe:

l.1. Zamawiający – Gmina Świerczów, reprezentowana przez Panią Barbarę Bednarz - Wójta Gminy Świerczów, zaprasza do złożenia ofert na: „Przewozy osób z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z terenu gminy Świerczów z miejscowości: Grodziec, Gola, Bąkowice ,Bielice do Świerczowa oraz powrót ze Świerczowa do miejscowości: Gola, Bąkowice, Bielice, Grodziec .

 

l.2. Przedmiot zamówienia : „Przewozy osób z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z terenu gminy Świerczów z miejscowości: Grodziec, Gola, Bąkowice, Bielice do Świerczowa oraz powrót ze Świerczowa do miejscowości: Gola, Bąkowice, Bielice, Grodziec.

Przewidywana dzienna liczba kilometrów wynosi 35,2 km .

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcom.

l.3. Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

l.4. Okres gwarancji: nie dotyczy

l.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pokoju nr 2, do dnia 30.08.2019 r. do godz. 1000.

 

Sposób składania ofert: osobiście lub przesyłką pocztową, w zamkniętej kopercie z opisem jak poniżej:

pełna nazwa Wykonawcy, adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

OFERTA – „Przewozy osób z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z terenu gminy Świerczów z miejscowości: Grodziec, Gola, Bąkowice ,Bielice do Świerczowa oraz powrót ze Świerczowa do miejscowości: Gola, Bąkowice, Bielice, Grodziec” .

 

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 1010 dnia 30.08.2019 r.

l.6. Termin otwarcia ofert: 30.08.2019 r. o godz.1010, w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 3.

l.7. Warunki płatności - do 21 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury.

1.8. Dołączono rozkład jazdy autobusu lub pojazdu do przewozu osób z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

1.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby osób z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych dowożonych z poszczególnych miejscowości na trasie ;Grodziec, Gola, Bąkowice, Bielice do Świerczowa wraz z powrotem z miejscowości Świerczów na trasie : Gola, Bąkowice, Bielice, Grodziec, jeżeli taka sytuacja zaistnieje. Cena za 1 km podana w formularzu ofertowym przez wykonawcę jest ceną stałą w okresie realizacji zamówienia. Nie dopuszcza się zmiany liczby kilometrów.

1.10. Zamawiający poniesie koszty przewozu osób z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych po trasach, nie poniesie kosztów przejazdu przewoźnika do początku i od końca trasy.

1.11. Wymagania: autobus lub pojazd dostosowany w niezbędne urządzenia do przewozu osób z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

1.12. W przypadku awarii pojazdu wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport zastępczy o równoważnym standardzie technicznym.

l.13. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Michał Hnat, Alicja Piasecka

Sporządził: M. Hnat

 

Wójt Gminy Świerczów       
26.08.2019 r. Barbara Bednarz  

(Data i podpis Kierownika jednostki)

 

DOCFormularz oferenta II.doc

PDFZałącznik - Rozkład jazdy.pdf