||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE Nr 91/2019 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świerczów.

ZARZĄDZENIE Nr 91/2019

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW
z dnia 08 sierpnia 2019 r.

W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świerczów.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 25 ust. 1, art. 38 ust. 1 oraz art. 40 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XXXVIII/209/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 października 2018 roku.

 

Wójt Gminy Świerczów zarządza się co następuje:

 

§ 1.1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącą własnością Gminy Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłoszenie o przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

 

Wójt Gminy
Barbara Bednarz

 


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 91 /2019 z dnia 08 sierpnia 2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

 

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerczów podany do publicznej wiadomości dnia

18 czerwca 2019 roku.

 

L.p.

Miejscowość
położenie

Nr działki

Pow. (ha)

KW

 

Opis nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie, zobowiązanie
nieruchomości

Forma oddania

Cena nieruchomości

netto

1.

Bąkowice

278/3

0.4700 ha

OP1U/000

54234/2

Działka niezabudowana,
zdostępem do drogi.
B/RL– tereny o niskiej klasie bonitacyjnej gruntów
i wysokich walorach krajobrazowych,
korzystny dla realizacji dolesień.
Dopuszcza się dolesienia.

Nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.

 

Sprzedaż - przetarg

nieograniczony

12 000.00 zł

 

Dane teleadresowe pod, którymi można uzyskać informacje dotyczące przetargu 774196170 wew. 17.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2019 r. o godz.1030 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 09.09.2019 r. na konto 89 8890 1024 0016 1176 2003 0018 .

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny, informując o tym odrębnym ogłoszeniem.

 

Wójt Gminy
Barbara Bednarz