||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZARZĄDZENIE Nr 90/2019 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świerczów.

ZARZĄDZENIE Nr 90/2019

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia 08 sierpnia 2019 r.

W sprawie: ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świerczów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 25 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1 oraz art. 40 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XV/103/2008 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 kwietnia 2008 roku.

Wójt Gminy Świerczów zarządza się co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącą własnością Gminy Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłoszenie o przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

 

Wójt Gminy   
Barbara Bednarz


 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia     

Nr 90 /2019 z dnia 08 sierpnia 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

 

ogłasza II

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerczów podany do publicznej wiadomości dnia 26 lutego 2019 roku.

 

 

 

L.p.

 

 

Miejscowość

położenie

 

 

Nr
działki

 

 

Pow.

(ha)

 

 

KW

 

Opis nieruchomości:
przeznaczenie, obciążenie,
zobowiązanie nieruchomości

 

 

 

Forma oddania

 

 

Cena nieruchomości
netto

1.

Miodary

57/1

6.4600

OP1U/000
66185/0

Działka niezabudowana,
z dostępem do drogi.
B/AG – tereny aktywizacji gospodarczej
Nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż - przetarg
nieograniczony

750 000.00 zł

Do wylicytowanej
sumy zostanie
doliczony VAT

 

Dane teleadresowe pod, którymi można uzyskać informacje dotyczące przetargu 774196170 wew. 17.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.10.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 10.10.2019 r. na konto 89 8890 1024 0016 1176 2003 0018 .

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny, informując o tym odrębnym ogłoszeniem.

 

Wójt Gminy  
Barbara Bednarz