||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE Nr 93 /2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie.

ZARZĄDZENIE Nr 93 /2019

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 8 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 63 ust. 1, 12 i 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ) w porozumieniu z Opolskim Kuratorem Oświaty , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Świerczowie, która z dniem 1 września 2019 roku przekształci się w Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Świerczowie

zarządzam, co następuje:

§1. Powierzam Pani Dorocie Przybylskiej stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie na okres 5 lat szkolnych od dnia 01 września 2019 roku.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 września 2019 roku.

 

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz