||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZY ZADANIA PN.: „Dowóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Szkoły Podstawowej w Świerczowie, Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem

Załącznik Nr 3
Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

RIM.7021.70.2019

Świerczów, dnia 02.08.2019 r.

 

 

Gmina Świerczów

ul. Brzeska 48

46-112 Świerczów

(nazwa i adres zamawiającego)

 

 

Zapytanie cenowe o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

l. Zapytanie cenowe:

l.1. Zamawiający – Gmina Świerczów, reprezentowana przez Panią Barbarę Bednarz - Wójta Gminy Świerczów, zaprasza do złożenia ofert na: „Dowóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Szkoły Podstawowej w Świerczowie, Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Świerczowie i Przedszkola w Świerczowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2019/2020”.

l.2. Przedmiot zamówienia : „Dowóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Szkoły Podstawowej w Świerczowie, Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Świerczowie i Przedszkola w Świerczowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2019/2020”.

Przewidywana dzienna liczba kilometrów dla autobusu przewożącego dzieci i opiekunów wynosi około 100 km.

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcom.

l.3. Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r.

l.4. Okres gwarancji: nie dotyczy

l.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pokoju nr 2, do dnia 19.08.2019 r. do godz. 1000.

 

Sposób składania ofert: osobiście lub przesyłką pocztową, w zamkniętej kopercie z opisem jak poniżej:

 

pełna nazwa Wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

OFERTA – Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Świerczów”.

 

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 1010 dnia 19.08.2019 r.

 

l.6.Termin otwarcia ofert: 19.08.2019 r. o godz.1010, w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 3.

l.7. Warunki płatności - do 21 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury.

l.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Michał Hnat, Alicja Piasecka

Sporządziła: A. Paduch

 

 

Wójt Gminy Świerczów     
02.08.2019 r., Barbara Bednarz

(data i podpis Kierownika jednostki)

Załączniki:

DOCFormularz oferenta.doc
PDFZał. nr 1 dowozy 2019.pdf
PDFZał. nr 2 odwozy 2019.pdf