||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do opieki długoterminowej

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do opieki długoterminowej (VP/2019/003) w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) .

Termin składania wniosków upływa 10 września 2019 r.
Całkowity budżet na wsparcie inicjatyw w ramach konkursu to 10 000 000 EUR. Komisja Europejska zamierza współfinansować od 4 do 6 inicjatyw, wyłonionych w ramach konkursu. Wsparcie finansowe nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych inicjatywy.

Każda propozycja przedstawiona we wniosku powinna zmierzać do osiągnięcia co najmniej dwóch z trzech poniżej wskazanych celów:

- opracowanie i przetestowanie innowacyjnych podejść do świadczenia opieki długoterminowej w celu sprostać wyzwaniom związanym z dostępem, przystępnością cenową, siłą roboczą, jakością i trwałością takiej opieki,
- opracowanie trwałych wielopoziomowych modeli partnerstwa, które ułatwiłyby wdrażanie innowacji społecznych w zakresie opieki długoterminowej;
- wykorzystanie innowacji społecznych w planowaniu i monitorowaniu polityki opieki długoterminowej.


Komisja Europejska wskazała przykładowe rodzaje działań, które mogą być współfinansowane w ramach konkursu, a mianowicie:

- zbieranie danych i przeprowadzanie badań;
- opracowywanie i testowanie innowacyjnych sposobów dostarczania usług opieki długoterminowej, np. innowacyjne modele opieka zintegrowanej, opieka domowa lub opieka społeczna;
- opracowywanie i testowanie nowych narzędzi do planowania i monitorowania polityki;
- działania mające na celu tworzenie i ulepszanie współpracy między podmiotami, w tym wymianę dobrych praktyk;
- opracowanie wytycznych i praktycznych narzędzi;
- konferencje, seminaria;
- opracowywanie programów szkolenia;
- działania mające na celu zwiększenie wiedzy na temat opieki długoterminowej.