||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE NR 84/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie

ZARZĄDZENIE NR 84/2019
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie

 

Na podstawie § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1587) w związku z art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr 81/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie, w wyniku którego nie doszło do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz