||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE NR 83/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie

ZARZĄDZENIE NR 83/2019
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 22 lipca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie

 

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 81/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie §1 pkt 12 otrzymuje nowe brzmienie:

„12) Elżbieta Orlińska-Mościcka– przedstawiciel NSZZ „Solidarność” – członek.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Świerczów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz