||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZARZĄDZENIE NR 81/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie

ZARZĄDZENIE NR 81/2019

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 10 lipca 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie

 

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”, w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie w składzie:

1) Beata Kłodzińska – przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodnicząca;

2) Dorota Rudzińska – przedstawiciel organu prowadzącego – członek,

3) Anna Szynkowska – przedstawiciel organu prowadzącego – członek,

4) Joanna Wnuk – przedstawiciel Opolskiego Kuratora Oświaty – członek,

5) Robert Socha – przedstawiciel Opolskiego Kuratora Oświaty – członek,

6) Beata Śmietanka – przedstawiciel Opolskiego Kuratora Oświaty – członek,

7) Ewa Ostrowska Prokop - przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek,

8) Piotr Siwik - przedstawiciel Rady Pedagogicznej - członek,

9) Genowefa Kozłowska - przedstawiciel Rady Rodziców - członek,

10) Agnieszka Dymek - przedstawiciel Rady Rodziców - członek,

11) Renata Koziarska – przedstawiciel ZNP – członek,

12) Ewa Szymczak – przedstawiciel NSZZ „Solidarność” – członek.

§ 2. Komisja, o której mowa w § 1 ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia pracy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Świerczów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz