||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE Nr 78/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

ZARZĄDZENIE Nr 78/2019

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 4 lipca 2019 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 tj.) oraz art. 63 ust. 1,10 i 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 tj.) zarządzam, co następuje:

§1. Powierzam Panu Cezaremu Zając stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bąkowicach na okres 5 lat, tj. od dnia 01 września 2019r. do dnia 31 sierpnia 2024r.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz