||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Świerczów, dnia 28 czerwca 2019 roku

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Uwagi i wnioski, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.), do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać do dnia 22 lipca 2019 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46 – 112 Świerczów, lub:

  2. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46 – 112 Świerczów, w pokoju nr 6, w godzinach pracy Urzędu, lub:

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „Wniosek do POŚ” na adres: ug_rolnictwo@swierczow.pl

 

Uwaga lub wniosek powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Świerczów.

 

Jednocześnie informuję, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z powyższą sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerczów pod adresem:

http://bip.swierczow.pl/download/attachment/8449/klauzula-informacyjna-o-przetwaraniu-danych-osobowych.pdf, a także w Urzędzie Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46 – 112 Świerczów.

W Urzędzie Gminy Świerczów obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa Informacji, która została przyjęta Zarządzeniem nr 28/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku.

 

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz