||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE NR 74/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w podstawie prawnej w Zarządzeniu Wójta nr 72/2019r. z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie unieważnienia konkursu

ZARZĄDZENIE NR 74/2019

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w podstawie prawnej w Zarządzeniu Wójta nr 72/2019r. z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie i ponownego jego przeprowadzenia

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej polegającej na pominięciu treści „ust.2” w podstawie prawnej w Zarządzenia Wójta nr 72/2019r. z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie i ponownego jego przeprowadzenia w ten sposób, że podstawa prawna ww. zarządzenia brzmi: „Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587)”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Świerczów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz